Commit dfcb053f authored by Peter Achten's avatar Peter Achten
Browse files

(MW): removed old stuff for new stuff

parent f04c671d
definition module L2
import StdEnv, StdGameDef
Level2Bitmap :: GameBitmap
Level2Map :: [{#Int}]
Level2Bounds :: [{#Int}]
Level2Seq001 :: (Int, [(Int, Int)])
Level2Seq002 :: (Int, [(Int, Int)])
Level2Seq003 :: (Int, [(Int, Int)])
Level2Sequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
This diff is collapsed.
SINT '99
(C) Copyright 1999, Mike Wiering
Katholieke Universiteit Nijmegen
http://www.cs.kun.nl/is/sint
mike.wiering@cs.kun.nl
Systeemeisen
Om Sint '99 te spelen heb je het volgende nodig:
- Pentium PC met Windows 95/98
- DirectX 5.0 of hoger
- 4 Mb harddiskruimte
Het spel
Het concept van Sint '99 is vrijwel hetzelfde als dat van Sint '98.
Sint moet de pakjes en pepernoten verzamelen en naar de schoorstenen
brengen voordat het licht wordt. De kleur van het eerste pakje moet
steeds overeenkomen met de aangegeven kleur op de schoorsteen om het
pakje te kunnen bezorgen. Het getal op een schoorsteen geeft aan
hoeveel pepernoten nog bezorgd moeten worden. Een vinkje betekent
dat het huis helemaal klaar is.
In tegenstelling tot vorig jaar, zijn er nu meer pepernoten dan het
aantal nodig om alle huizen te voorzien. Als Sint toch alle pepernoten
in de hele level weet te vinden, volgt een bonus level.
Besturing
In alle menu's kan de cursor met <Pijl Omhoog/Omlaag> bewogen worden en
kunnen opties met <Enter> of <Spatie> gekozen worden. Gebruik <Esc> om
naar het vorige menu terug te gaan of om het spel te verlaten.
Toetsen tijdens het spel:
<Pijl Links/Rechts> - Lopen
<Spatie> - Springen
Door een aanloop te nemen, kan Sint hoger springen.
Distributie
Dit spel is CARDWARE, dat betekent dat het gratis gekopieerd mag worden
door iedereen. Vind je het een leuk spel, stuur dan even een kaartje
naar de auteur:
Mike Wiering
Subfaculteit Informatica
Katholieke Universiteit Nijmegen
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen
Nederland
definition module MC
import StdEnv, StdGameDef
MainCharBitmap :: GameBitmap
MainCharMap :: [{#Int}]
MainCharSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
MainCharSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
implementation module MC
import StdEnv, StdGameDef
MainCharBitmap :: GameBitmap
MainCharBitmap
= { bitmapname = "MC.BMP"
, unitsize = { w = 32, h = 48 }
, dimensions = (10, 1)
, transparent = Just { x = 255, y = 47 }
}
MainCharMap :: [{#Int}]
MainCharMap = [{1,2,3,4,5,6,7,8,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}]
MainCharSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
MainCharSeq001 = (-1,[])
MainCharSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
MainCharSequences = [MainCharSeq001]
\ No newline at end of file
implementation module MinesBest
import StdBool, StdInt, StdString, StdFile, StdArray, StdTuple
import deltaSystem, deltaPicture, deltaFont
import MineTypes
BestX :== 270
BestY :== 240
NoThreeBest :== ("",0,"",0,"",0)
NoBestTimes :== (NoThreeBest,NoThreeBest,NoThreeBest)
// Highscores file handling:
ReadHiScores :: !String !*Files -> (!(!*File,!BestTimes),!*Files)
ReadHiScores fname files
# (exists,file,files) = fopen fpath FReadText files
| exists
= ((file1,best),files)
with
(best,file1) = ReadHighs file
# (_,file,files) = fopen fpath FWriteText files
| otherwise
= ((file,NoBestTimes),files)
where
fpath = HomePath fname
ReadHighs :: !*File -> (!BestTimes,!*File)
ReadHighs file
# (easy, file) = ReadThreeTimes file
(inter,file) = ReadThreeTimes file
(hard, file) = ReadThreeTimes file
= ((easy,inter,hard),file)
where
ReadThreeTimes :: !*File -> (!ThreeBest,!*File)
ReadThreeTimes file
# ( n1,file) = freadline file
(_,b1,file) = freadi file
(_,_, file) = freadc file
( n2,file) = freadline file
(_,b2,file) = freadi file
(_,_, file) = freadc file
( n3,file) = freadline file
(_,b3,file) = freadi file
(_,_,file) = freadc file
= ((StripNl n1,Decode b1,StripNl n2,Decode b2,StripNl n3,Decode b3),file)
where
StripNl :: !String -> String
StripNl string
| lmin1>0 = string%(0,lmin1-1)
| otherwise = ""
where
lmin1 = size string - 1
WriteHiScores :: !*File !BestTimes !*Files -> *Files
WriteHiScores file best files
# (success,file)= freopen file FWriteText
| not success
= snd (fclose file files)
# file = WriteHighs best file
| otherwise
= snd (fclose file files)
where
WriteHighs :: !BestTimes !*File -> *File
WriteHighs (easy,inter,hard) file
# file = WriteThreeBest easy file
file = WriteThreeBest inter file
file = WriteThreeBest hard file
= file
where
WriteThreeBest :: !ThreeBest !*File -> *File
WriteThreeBest (n1,b1,n2,b2,n3,b3) file
# file = file<<<n1<<<'\n'<<<Code b1<<<'\n'
file = file<<<n2<<<'\n'<<<Code b2<<<'\n'
file = file<<<n3<<<'\n'<<<Code b3<<<'\n'
= file
Decode :: !Int -> Int
Decode best = (best-4187)/13
Code :: !Int -> Int
Code best = 4187+13*best
// Is it a best time? yes: add it to the hall of fame.
ItsABestTime :: !Int !Dimension !Time !BestTimes -> Bool
ItsABestTime nr dim (Running time) best
| nr==EasyMines && dim==EasyDim = OneOfTheThreeBest time (fst3 best)
| nr==InterMines && dim==InterDim = OneOfTheThreeBest time (snd3 best)
| nr==HardMines && dim==HardDim = OneOfTheThreeBest time (thd3 best)
| otherwise = False
where
OneOfTheThreeBest :: !Int !ThreeBest -> Bool
OneOfTheThreeBest time (name1,best1,name2,best2,name3,best3)
= best1==0 || best2==0 || best3==0 || time<best1 || time<best2 || time<best3
ItsABestTime _ _ _ _
= False
AddBestTime :: !String !Int !Dimension !Time !BestTimes -> BestTimes
AddBestTime name nr dim (Running time) (easy,inter,hard)
| nr==EasyMines && dim==EasyDim = (AddToThreeBest name time easy,inter,hard)
| nr==InterMines && dim==InterDim = (easy,AddToThreeBest name time inter,hard)
| nr==HardMines && dim==HardDim = (easy,inter,AddToThreeBest name time hard)
where
AddToThreeBest :: !String !Int !ThreeBest -> ThreeBest
AddToThreeBest name time (n1,t1,n2,t2,_,_)
| time<t1 || t1==0 = (name,time,n1,t1,n2,t2)
| time<t2 || t2==0 = (n1,t1,name,time,n2,t2)
| otherwise = (n1,t1,n2,t2,name,time)
AddBestTime _ _ _ _ best
= best
// Show the best times.
ShowBestTimes :: !BestTimes -> [DrawFunction]
ShowBestTimes (easy, inter, hard)
= [ EraseRectangle ((0,0),(BestX,BestY))
, SetPenColour GreenColour
, SetPenSize (2,2)
, DrawRectangle ((3,3),(BestX-3,BestY-3))
, SetPenNormal
, DrawRectangle ((in` ,in`),(inx,BestY-in`))
, MovePenTo (in` ,y1)
, LinePenTo (inx-1,y1)
, MovePenTo (in` ,y2)
, LinePenTo (inx-1,y2)
, SetPenColour BlackColour
, ShowThreeBest "Easy" in` in` easy
, ShowThreeBest "Intermediate" in` (y1+5) inter
, ShowThreeBest "Hard" in` y2 hard
]
where
inx = BestX-in`
in` = 6
y1 = BestY/3
y2 = y1*2
ShowThreeBest :: !String !Int !Int !ThreeBest !Picture -> Picture
ShowThreeBest skill xoff yoff (n1,b1,n2,b2,n3,b3) pict
# pict = SetFont newyork pict
pict = DrawString skill (MovePenTo (xoff+10,yoff+18) pict)
pict = SetFont helvetica pict
pict = DrawString ("1. "+++ n1) (MovePenTo (noff,y1) pict)
pict = DrawString ("2. "+++ n2) (MovePenTo (noff,y2) pict)
pict = DrawString ("3. "+++ n3) (MovePenTo (noff,y3) pict)
pict = DrawString (toString b1) (MovePenTo (toff,y1) pict)
pict = DrawString (toString b2) (MovePenTo (toff,y2) pict)
pict = DrawString (toString b3) (MovePenTo (toff,y3) pict)
= pict
where
noff = xoff+6
toff = xoff+220
y1 = yoff+36
y2 = yoff+51
y3 = yoff+66
(_,newyork) = SelectFont "NewYork" ["BoldStyle"] 14
(_,helvetica) = SelectFont "Helvetica" ["BoldStyle"] 12
LimitString :: !Int !String -> String
LimitString limit string
| size string>limit = string%(0,limit-1)
| otherwise = string
definition module OBJ
import StdEnv, StdGameDef
ObjectsBitmap :: GameBitmap
ObjectsMap :: [{#Int}]
ObjectsSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
ObjectsSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
implementation module OBJ
import StdEnv, StdGameDef
ObjectsBitmap :: GameBitmap
ObjectsBitmap
= { bitmapname = "OBJ.BMP"
, unitsize = { w = 20, h = 16 }
, dimensions = (16, 5)
, transparent = Just { x = 299, y = 79 }
}
ObjectsMap :: [{#Int}]
ObjectsMap = [{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{26,27,28,29,30,31,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{32,33,34,35,36,37,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{38,39,40,41,42,43,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{44,45,46,47,48,49,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{50,51,52,53,54,55,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{56,57,58,59,60,61,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{62,63,64,65,66,67,68,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{69,70,71,72,73,74,75,76,77,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{78,79,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}]
ObjectsSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
ObjectsSeq001 = (-1,[])
ObjectsSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
ObjectsSequences = [ObjectsSeq001]
\ No newline at end of file
definition module PPN
import StdEnv, StdGameDef
PepernootBitmap :: GameBitmap
PepernootMap :: [{#Int}]
PepernootSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
PepernootSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
implementation module PPN
import StdEnv, StdGameDef
PepernootBitmap :: GameBitmap
PepernootBitmap
= { bitmapname = "PPN.BMP"
, unitsize = { w = 14, h = 12 }
, dimensions = (22, 1)
, transparent = Just { x = 27, y = 11 }
}
PepernootMap :: [{#Int}]
PepernootMap = [{1,2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1},
{-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}]
PepernootSeq001 :: (Int, [(Int, Int)])
PepernootSeq001 = (-1,[])
PepernootSequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
PepernootSequences = [PepernootSeq001]
\ No newline at end of file
definition module S1
import StdEnv, StdGameDef
Static1Bitmap :: GameBitmap
Static1Map :: [{#Int}]
Static1Seq001 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq002 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq003 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq004 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Sequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
implementation module S1
import StdEnv, StdGameDef
Static1Bitmap :: GameBitmap
Static1Bitmap
= { bitmapname = "S1.BMP"
, unitsize = { w = 40, h = 24 }
, dimensions = (8, 2)
, transparent = Just { x = 319, y = 47 }
}
Static1Map :: [{#Int}]
Static1Map = [{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,-3,0,0,0,0,-1,0,0,0},
{0,-4,0,0,0,0,0,-2,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
{5,0,6,7,0,5,8,9,5,10},
{11,12,11,11,12,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11},
{11,11,11,11,11,11,11,11,11,11}]
Static1Seq001 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq001 = (-1,[(1,36),(2,36)])
Static1Seq002 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq002 = (-2,[(3,38),(4,38)])
Static1Seq003 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq003 = (-3,[(13,48),(14,48)])
Static1Seq004 :: (Int, [(Int, Int)])
Static1Seq004 = (-4,[(15,48),(16,48)])
Static1Sequences :: [(Int, [(Int, Int)])]
Static1Sequences = [Static1Seq001, Static1Seq002, Static1Seq003, Static1Seq004]
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment