partition.icl 27.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
/*
	module owner: Diederik van Arkel
*/
implementation module partition

import syntax, transform

/*
 *	PARTITIONING
 */

::	PartitioningInfo = 
	{	pi_marks :: 		!.{# Int}
	,	pi_next_num ::		!Int
	,	pi_next_group ::	!Int
	,	pi_groups ::		![[Int]]
	,	pi_deps ::			![Int]
	}

NotChecked :== -1	

partitionateFunctions :: !*{# FunDef} ![IndexRange] -> (!*{! Group}, !*{# FunDef})
partitionateFunctions fun_defs ranges
	#! max_fun_nr = size fun_defs
	# partitioning_info = { pi_marks = createArray max_fun_nr NotChecked, pi_deps = [], pi_next_num = 0, pi_next_group = 0, pi_groups = [] }
	 (fun_defs, {pi_groups,pi_next_group}) = 
	 		foldSt (partitionate_functions max_fun_nr) ranges (fun_defs, partitioning_info)
	 groups = { {group_members = group} \\ group <- reverse pi_groups }
	= (groups, fun_defs)
where
	partitionate_functions :: !Index !IndexRange !(!*{# FunDef}, !*PartitioningInfo) -> (!*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
	partitionate_functions max_fun_nr ir=:{ir_from,ir_to} (fun_defs, pi=:{pi_marks})
		| ir_from == ir_to
			= (fun_defs, pi)
		| pi_marks.[ir_from] == NotChecked
			# (_, fun_defs, pi) = partitionate_function ir_from max_fun_nr fun_defs pi
			= partitionate_functions max_fun_nr { ir & ir_from = inc ir_from } (fun_defs, pi)
			= partitionate_functions max_fun_nr { ir & ir_from = inc ir_from } (fun_defs, pi)

	partitionate_function :: !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
	partitionate_function fun_index max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_next_num}
		# (fd, fun_defs) = fun_defs![fun_index]
		# {fi_calls} = fd.fun_info
		 (min_dep, fun_defs, pi) = visit_functions fi_calls max_fun_nr max_fun_nr fun_defs (push_on_dep_stack fun_index pi)
			with
				visit_functions :: ![FunCall] !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
				visit_functions [FunCall fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_marks} 
					#! mark = pi_marks.[fc_index]
					| mark == NotChecked
						# (mark, fun_defs, pi) = partitionate_function fc_index max_fun_nr fun_defs pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs pi
				
				visit_functions [MacroCall module_index fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
55
					= abort ("visit_functions "+++toString fd.fun_ident+++" "+++toString module_index+++" "+++toString fc_index)
56
				
57
58
59
				visit_functions [DclFunCall module_index fc_index:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
					= visit_functions funs min_dep max_fun_nr fun_defs pi

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
				visit_functions [] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
					= (min_dep, fun_defs, pi)
		= try_to_close_group fun_index pi_next_num min_dep max_fun_nr fun_defs pi

/*				 
	partitionate_function :: !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
	partitionate_function fun_index max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_next_num}
		#! fd = fun_defs.[fun_index]
		| fd.fun_kind
			# {fi_calls} = fd.fun_info
			 (min_dep, fun_defs, pi) = visit_functions fi_calls max_fun_nr max_fun_nr fun_defs (push_on_dep_stack fun_index pi)
			= try_to_close_group fun_index pi_next_num min_dep max_fun_nr fun_defs pi
			= (max_fun_nr, fun_defs, pi)
*/
	push_on_dep_stack :: !Int !*PartitioningInfo -> *PartitioningInfo;
	push_on_dep_stack fun_index pi=:{pi_deps,pi_marks,pi_next_num}
		= { pi & pi_deps = [fun_index : pi_deps], pi_marks = { pi_marks & [fun_index] = pi_next_num}, pi_next_num = inc pi_next_num}


	try_to_close_group :: !Int !Int !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
	try_to_close_group fun_index fun_nr min_dep max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_marks, pi_deps, pi_groups, pi_next_group}
		| fun_nr <= min_dep
			# (pi_deps, pi_marks, group, fun_defs)
83
				= close_group False False fun_index pi_deps pi_marks [] max_fun_nr pi_next_group fun_defs
84
85
86
87
			 pi = { pi & pi_deps = pi_deps, pi_marks = pi_marks, pi_next_group = inc pi_next_group, pi_groups = [group : pi_groups] }
			= (max_fun_nr, fun_defs, pi)
			= (min_dep, fun_defs, pi)
	where
88
89
		close_group :: !Bool !Bool !Int ![Int] !*{# Int} ![Int] !Int !Int !*{# FunDef} -> (![Int], !*{# Int}, ![Int], !*{# FunDef})
		close_group n_r_known non_recursive fun_index [d:ds] marks group max_fun_nr group_number fun_defs
90
91
			# marks = { marks & [d] = max_fun_nr }
			# (fd,fun_defs) = fun_defs![d]
92
93
94
95
96
97
98
			# non_recursive = case n_r_known of
								True	-> non_recursive
								_		-> case fun_index == d of
									True	-> isEmpty [fc \\ fc <- fd.fun_info.fi_calls | case fc of FunCall idx _ -> idx == d; _ -> False]
									_		-> False
			# fd = { fd & fun_info.fi_group_index = group_number, fun_info.fi_properties = set_rec_prop non_recursive fd.fun_info.fi_properties}
			# fun_defs = { fun_defs & [d] = fd}
99
100
			| d == fun_index
				= (ds, marks, [d : group], fun_defs)
101
				= close_group True non_recursive fun_index ds marks [d : group] max_fun_nr group_number fun_defs
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175


::	PartitioningInfo` = 
	{	pi_marks` :: 		!.{# Int}
	,	pi_next_num` ::		!Int
	,	pi_next_group` ::	!Int
	,	pi_groups` ::		![[Int]]
	,	pi_deps` ::			![Int]
	
//	,	pi_predef` ::		!PredefSymbolsForTransform
	,	pi_collect` ::		!.CollectState
	}

stripStrictLets :: !*{# FunDef} !*PredefinedSymbols !*VarHeap !*ExpressionHeap !*ErrorAdmin -> (!*{# FunDef}, !*PredefinedSymbols, !*VarHeap, !*ExpressionHeap, !*ErrorAdmin)
stripStrictLets fun_defs predef_symbols var_heap sym_heap error_admin
	# (cs_predef,predef_symbols) = get_predef_symbols_for_transform predef_symbols
	# collect_state =
		{ cos_predef_symbols_for_transform	= cs_predef
		, cos_var_heap						= var_heap
		, cos_symbol_heap					= sym_heap
		, cos_error							= error_admin
		}
	# (fun_defs,collect_state) = aMapSt ref_null fun_defs collect_state
	= (fun_defs,predef_symbols,collect_state.cos_var_heap, collect_state.cos_symbol_heap, collect_state.cos_error)
where
	aMapSt f a s
		# (l,s)	= mapSt f [e \\ e <-: a] s
		= ({e \\ e <- l},s)

partitionateFunctions` :: !*{# FunDef} ![IndexRange] !Index !Int !Int !*PredefinedSymbols !*VarHeap !*ExpressionHeap !*ErrorAdmin -> (!*{! Group}, !*{# FunDef}, !*PredefinedSymbols, !*VarHeap, !*ExpressionHeap, !*ErrorAdmin)
partitionateFunctions` fun_defs ranges main_dcl_module_n def_min def_max predef_symbols var_heap sym_heap error_admin
	#! max_fun_nr = size fun_defs
	# (cs_predef,predef_symbols) = get_predef_symbols_for_transform predef_symbols
	# collect_state =
		{ cos_predef_symbols_for_transform	= cs_predef
		, cos_var_heap						= var_heap
		, cos_symbol_heap					= sym_heap
		, cos_error							= error_admin
		}
	# partitioning_info =
		{ pi_collect` = collect_state
		, pi_marks` = createArray max_fun_nr NotChecked
		, pi_deps` = []
		, pi_next_num` = 0
		, pi_next_group` = 0
		, pi_groups` = [] 
		}
	 (fun_defs, {pi_groups`,pi_next_group`,pi_collect`}) = 
	 		foldSt (partitionate_functions max_fun_nr) ranges (fun_defs, partitioning_info)
	 groups = { {group_members = group} \\ group <- reverse pi_groups` }
	= (groups, fun_defs, predef_symbols, pi_collect`.cos_var_heap, pi_collect`.cos_symbol_heap, pi_collect`.cos_error)
where
	partitionate_functions :: !Index !IndexRange !(!*{# FunDef}, !*PartitioningInfo`) -> (!*{# FunDef}, !*PartitioningInfo`)
	partitionate_functions max_fun_nr ir=:{ir_from,ir_to} (fun_defs, pi=:{pi_marks`})
		| ir_from == ir_to
			= (fun_defs, pi)
		| pi_marks`.[ir_from] == NotChecked
			# (_, fun_defs, pi) = partitionate_function ir_from max_fun_nr fun_defs pi
			= partitionate_functions max_fun_nr { ir & ir_from = inc ir_from } (fun_defs, pi)
			= partitionate_functions max_fun_nr { ir & ir_from = inc ir_from } (fun_defs, pi)

	partitionate_function :: !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo`)
	partitionate_function fun_index max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_next_num`,pi_collect`}
		# (fd, fun_defs) = fun_defs![fun_index]
//		# {fi_calls} = fd.fun_info
		# (fd,pi_collect`) = ref_null fd pi_collect`
		# pi = {pi & pi_collect` = pi_collect`}
		# fc_state = find_calls
						{ main_dcl_module_n=main_dcl_module_n
						, def_min=def_min
						, def_max=def_max
						, fun_index=fun_index
						} fd.fun_body {fun_calls = []}
		 fi_calls = fc_state.fun_calls
176
		 fd = {fd & fun_info.fi_calls = fi_calls}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
		# fun_defs = {fun_defs & [fun_index] = fd}

		 pi = push_on_dep_stack fun_index pi
		 (min_dep, fun_defs, pi) = visit_functions fi_calls max_fun_nr max_fun_nr fun_defs pi
			with
				visit_functions :: ![FunCall] !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo`)
				visit_functions [FunCall fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_marks`} 
					#! mark = pi_marks`.[fc_index]
					| mark == NotChecked
						# (mark, fun_defs, pi) = partitionate_function fc_index max_fun_nr fun_defs pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs pi
				
				visit_functions [MacroCall module_index fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
191
					= abort ("visit_functions "+++toString fd.fun_ident+++" "+++toString module_index+++" "+++toString fc_index)
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
192
				
193
194
195
				visit_functions [DclFunCall module_index fc_index:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
					= visit_functions funs min_dep max_fun_nr fun_defs pi

Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
				visit_functions [] min_dep max_fun_nr fun_defs pi
					= (min_dep, fun_defs, pi)
		= try_to_close_group fun_index pi_next_num` min_dep max_fun_nr fun_defs pi

/*				 
	partitionate_function :: !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo)
	partitionate_function fun_index max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_next_num}
		#! fd = fun_defs.[fun_index]
		| fd.fun_kind
			# {fi_calls} = fd.fun_info
			 (min_dep, fun_defs, pi) = visit_functions fi_calls max_fun_nr max_fun_nr fun_defs (push_on_dep_stack fun_index pi)
			= try_to_close_group fun_index pi_next_num min_dep max_fun_nr fun_defs pi
			= (max_fun_nr, fun_defs, pi)
*/
	push_on_dep_stack :: !Int !*PartitioningInfo` -> *PartitioningInfo`;
	push_on_dep_stack fun_index pi=:{pi_deps`,pi_marks`,pi_next_num`}
		= { pi & pi_deps` = [fun_index : pi_deps`], pi_marks` = { pi_marks` & [fun_index] = pi_next_num`}, pi_next_num` = inc pi_next_num`}


	try_to_close_group :: !Int !Int !Int !Int !*{# FunDef} !*PartitioningInfo` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*PartitioningInfo`)
	try_to_close_group fun_index fun_nr min_dep max_fun_nr fun_defs pi=:{pi_marks`, pi_deps`, pi_groups`, pi_next_group`}
		| fun_nr <= min_dep
			# (pi_deps`, pi_marks`, group, fun_defs)
219
				= close_group False False fun_index pi_deps` pi_marks` [] max_fun_nr pi_next_group` fun_defs
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
220
221
222
223
			 pi = { pi & pi_deps` = pi_deps`, pi_marks` = pi_marks`, pi_next_group` = inc pi_next_group`, pi_groups` = [group : pi_groups`] }
			= (max_fun_nr, fun_defs, pi)
			= (min_dep, fun_defs, pi)
	where
224
225
		close_group :: !Bool !Bool !Int ![Int] !*{# Int} ![Int] !Int !Int !*{# FunDef} -> (![Int], !*{# Int}, ![Int], !*{# FunDef})
		close_group n_r_known non_recursive fun_index [d:ds] marks group max_fun_nr group_number fun_defs
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
226
227
			# marks = { marks & [d] = max_fun_nr }
			# (fd,fun_defs) = fun_defs![d]
228
229
230
231
232
233
234
			# non_recursive = case n_r_known of
								True	-> non_recursive
								_		-> case fun_index == d of
									True	-> isEmpty [fc \\ fc <- fd.fun_info.fi_calls | case fc of FunCall idx _ -> idx == d; _ -> False]
									_		-> False
			# fd = { fd & fun_info.fi_group_index = group_number, fun_info.fi_properties = set_rec_prop non_recursive fd.fun_info.fi_properties}
			# fun_defs = { fun_defs & [d] = fd}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
235
236
			| d == fun_index
				= (ds, marks, [d : group], fun_defs)
237
				= close_group True non_recursive fun_index ds marks [d : group] max_fun_nr group_number fun_defs
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
238
239
240
241
242
243
244

::	PartitioningInfo`` = 
	{ pi_marks``			:: !.Marks
	, pi_next_num``			:: !Int
	, pi_next_group``		:: !Int
	, pi_groups``			:: ![[Int]]
	, pi_deps``				:: ![Int]
245
	, pi_collect``			:: !.CollectState
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
	}

//:: Marks	:== {# Int}
:: Marks	:== {# Mark}
:: Mark		= { m_fun :: !Int, m_mark :: !Int}

create_marks max_fun_nr functions
//	# marks				= createArray max_fun_nr max_fun_nr
//	# marks				= {marks & [i] = NotChecked \\ i <- functions}
//	= marks
	= {{m_fun = fun, m_mark = NotChecked} \\ fun <- functions}
get_mark max_fun_nr marks fun
//	:== marks.[fun]
	:== case [m_mark \\ {m_fun,m_mark} <-: marks | m_fun == fun] of
		[]		-> max_fun_nr
		[m:_]	-> m
set_mark marks fun val
//	:== { marks & [fun] = val}
//	:== { if (m_fun==fun) {m & m_mark = val} m \\ m=:{m_fun=m_fun} <-: marks}
	:== { if (m.m_fun==fun) {m & m_mark = val} m \\ m <-: marks}
	
267
268
269
partitionateFunctions`` :: !Int !Int ![FunctionInfoPtr] !*{# FunDef} ![Int] !Index !Int !Int !*FunctionHeap !*PredefinedSymbols !*VarHeap !*ExpressionHeap !*ErrorAdmin
	-> (!Int, ![Group], !*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PredefinedSymbols, !*VarHeap, !*ExpressionHeap, !*ErrorAdmin)
partitionateFunctions`` max_fun_nr next_group new_functions fun_defs functions main_dcl_module_n def_min def_max fun_heap predef_symbols var_heap sym_heap error_admin
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
270
	# marks					= create_marks max_fun_nr functions
271
272
273
274
275
276
277
	# (cs_predef,predef_symbols) = get_predef_symbols_for_transform predef_symbols
	# collect_state =
		{ cos_predef_symbols_for_transform	= cs_predef
		, cos_var_heap						= var_heap
		, cos_symbol_heap					= sym_heap
		, cos_error							= error_admin
		}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
278
279
280
281
282
283
	# partitioning_info =
		{ pi_marks``		= marks
		, pi_deps``			= []
		, pi_next_num``		= 0
		, pi_next_group``	= next_group
		, pi_groups``		= [] 
284
		, pi_collect``		= collect_state
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
285
		}
286
	 (fun_defs, fun_heap, {pi_groups``,pi_next_group``,pi_collect``}) = 
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
287
288
	 		foldSt (partitionate_functions max_fun_nr) functions (fun_defs, fun_heap, partitioning_info)
	 groups = [ {group_members = group} \\ group <- reverse pi_groups`` ]
289
	= (pi_next_group``,groups, fun_defs, fun_heap, predef_symbols, pi_collect``.cos_var_heap, pi_collect``.cos_symbol_heap, pi_collect``.cos_error)
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
290
291
292
293
294
295
296
297
298
where
	partitionate_functions :: !Index !Int !(!*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PartitioningInfo``) -> (!*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PartitioningInfo``)
	partitionate_functions max_fun_nr fun (fun_defs, fun_heap, pi=:{pi_marks``})
		| get_mark max_fun_nr pi_marks`` fun == NotChecked
			# (_, fun_defs, fun_heap, pi) = partitionate_function fun max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
			= (fun_defs, fun_heap, pi)
			= (fun_defs, fun_heap, pi)

	partitionate_function :: !Int !Int !*{# FunDef} !*FunctionHeap !*PartitioningInfo`` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PartitioningInfo``)
299
	partitionate_function fun_index max_fun_nr fun_defs fun_heap pi=:{pi_next_num``,pi_collect``}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
300
301
//		# (fd, fun_defs) = fun_defs![fun_index]
		# (fd, fun_defs, fun_heap)	= get_fun_def fun_index new_functions fun_defs fun_heap
302
303
		# (fd,pi_collect``) = ref_null fd pi_collect``
		# pi = {pi & pi_collect`` = pi_collect``}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
304
305
306
307
308
309
310
		# fc_state = find_calls
						{ main_dcl_module_n=main_dcl_module_n
						, def_min=def_min
						, def_max=def_max
						, fun_index=fun_index
						} fd.fun_body {fun_calls = []}
		 fi_calls = fc_state.fun_calls
311
312
		 fd = {fd & fun_info.fi_calls = fi_calls}
		# (fun_defs, fun_heap) = set_fun_def fun_index fd new_functions fun_defs fun_heap
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
		 pi = push_on_dep_stack fun_index pi
		 (min_dep, fun_defs, fun_heap, pi) = visit_functions fi_calls max_fun_nr max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
			with
				visit_functions :: ![FunCall] !Int !Int !*{# FunDef} !*FunctionHeap !*PartitioningInfo`` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PartitioningInfo``)
				visit_functions [FunCall fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi=:{pi_marks``} 
					#! mark = get_mark max_fun_nr pi_marks`` fc_index
					| mark == NotChecked
						# (mark, fun_defs, fun_heap, pi) = partitionate_function fc_index max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
						= visit_functions funs (min min_dep mark) max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
				
				visit_functions [MacroCall module_index fc_index _:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
325
					= abort ("visit_functions "+++toString fd.fun_ident+++" "+++toString module_index+++" "+++toString fc_index)
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
326
				
327
328
329
				visit_functions [DclFunCall module_index fc_index:funs] min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
					= visit_functions funs min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi

Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
				visit_functions [] min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi
					= (min_dep, fun_defs, fun_heap, pi)
		= try_to_close_group fun_index pi_next_num`` min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi

	push_on_dep_stack :: !Int !*PartitioningInfo`` -> *PartitioningInfo``;
	push_on_dep_stack fun_index pi=:{pi_deps``,pi_marks``,pi_next_num``} =
		{ pi 
		& pi_deps`` = [fun_index : pi_deps``]
		, pi_marks`` = set_mark pi_marks`` fun_index pi_next_num``
		, pi_next_num`` = inc pi_next_num``
		}


	try_to_close_group :: !Int !Int !Int !Int !*{# FunDef} !*FunctionHeap !*PartitioningInfo`` -> *(!Int, !*{# FunDef}, !*FunctionHeap, !*PartitioningInfo``)
	try_to_close_group fun_index fun_nr min_dep max_fun_nr fun_defs fun_heap pi=:{pi_marks``, pi_deps``, pi_groups``, pi_next_group``}
		| fun_nr <= min_dep
			# (pi_deps``, pi_marks``, group, fun_defs, fun_heap)
347
				= close_group False False fun_index pi_deps`` pi_marks`` [] max_fun_nr pi_next_group`` fun_defs fun_heap
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
348
349
350
351
			 pi = { pi & pi_deps`` = pi_deps``, pi_marks`` = pi_marks``, pi_next_group`` = inc pi_next_group``, pi_groups`` = [group : pi_groups``] }
			= (max_fun_nr, fun_defs, fun_heap, pi)
			= (min_dep, fun_defs, fun_heap, pi)
	where
352
353
		close_group :: !Bool !Bool !Int ![Int] !*Marks ![Int] !Int !Int !*{# FunDef} !*FunctionHeap -> (![Int], !*Marks, ![Int], !*{# FunDef}, !*FunctionHeap)
		close_group n_r_known non_recursive fun_index [d:ds] marks group max_fun_nr group_number fun_defs fun_heap
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
354
355
			# marks = set_mark marks d max_fun_nr
			# (fd, fun_defs, fun_heap) = get_fun_def d new_functions fun_defs fun_heap
356
357
358
359
360
361
			# non_recursive = case n_r_known of
								True	-> non_recursive
								_		-> case fun_index == d of
									True	-> isEmpty [fc \\ fc <- fd.fun_info.fi_calls | case fc of FunCall idx _ -> idx == d; _ -> False]
									_		-> False
			# fd = { fd & fun_info.fi_group_index = group_number, fun_info.fi_properties = set_rec_prop non_recursive fd.fun_info.fi_properties}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
362
363
364
			# (fun_defs, fun_heap) = set_fun_def d fd new_functions fun_defs fun_heap
			| d == fun_index
				= (ds, marks, [d : group], fun_defs, fun_heap)
365
				= close_group True non_recursive fun_index ds marks [d : group] max_fun_nr group_number fun_defs fun_heap
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

	get_fun_def fun new_functions fun_defs fun_heap
		| fun < size fun_defs
			# (fun_def, fun_defs)			= fun_defs![fun]
			= (fun_def, fun_defs, fun_heap)
		# (fun_def_ptr, fun_heap)			= lookup_ptr fun new_functions fun_heap
			with
				lookup_ptr fun [] ti_fun_heap = abort "drat"
				lookup_ptr fun [fun_def_ptr:new_functions] ti_fun_heap
					# (FI_Function {gf_fun_index}, ti_fun_heap)
							= readPtr fun_def_ptr ti_fun_heap
					| gf_fun_index == fun
						= (fun_def_ptr, ti_fun_heap)
						= lookup_ptr fun new_functions ti_fun_heap
		# (FI_Function {gf_fun_def}, fun_heap)
											= readPtr fun_def_ptr fun_heap
		= (gf_fun_def, fun_defs, fun_heap)
	
	set_fun_def fun fun_def new_functions fun_defs fun_heap
		| fun < size fun_defs
			= ({fun_defs & [fun] = fun_def}, fun_heap)
		# (fun_def_ptr, fun_heap)			= lookup_ptr fun new_functions fun_heap
			with
				lookup_ptr fun [] ti_fun_heap = abort "drat"
				lookup_ptr fun [fun_def_ptr:new_functions] ti_fun_heap
					# (FI_Function {gf_fun_index}, ti_fun_heap)
							= readPtr fun_def_ptr ti_fun_heap
					| gf_fun_index == fun
						= (fun_def_ptr, ti_fun_heap)
						= lookup_ptr fun new_functions ti_fun_heap
		# (FI_Function gf, fun_heap)
											= readPtr fun_def_ptr fun_heap
		# fun_heap							= writePtr fun_def_ptr (FI_Function {gf & gf_fun_def = fun_def}) fun_heap
		= (fun_defs, fun_heap)

//~~~~~~~~~~~~~~

:: FindCallsInfo =
	{ main_dcl_module_n	:: !Index
	, def_min			:: !Int
	, def_max			:: !Int
	, fun_index			:: !Int
	}

:: FindCallsState =
	{ fun_calls			:: ![FunCall]
//	, ref_added			:: !Bool
//	, ref_used_vars		:: !
	}

class find_calls a :: !FindCallsInfo !a !FindCallsState -> FindCallsState

instance find_calls [a] | find_calls a
where
	find_calls fc_info els fc_state = foldSt (find_calls fc_info) els fc_state

instance find_calls (Optional a) | find_calls a
where
	find_calls fc_info (Yes e) fc_state = find_calls fc_info e fc_state
	find_calls fc_info No fc_state = fc_state

instance find_calls FunctionBody
where
	find_calls fc_info (TransformedBody tb) fc_state
		= find_calls fc_info tb fc_state
//	find_calls fc_info NoBody fc_state = fc_state
	find_calls fc_info _ fc_state = abort ("Undefined pattern in FunctionBody: "+++toString fc_info.fun_index+++ "?" +++ toString fc_info.def_min+++ "?" +++ toString fc_info.def_max +++ "\n")

instance find_calls TransformedBody
where
	find_calls fc_info {tb_rhs} fc_state = find_calls fc_info tb_rhs fc_state

instance find_calls Expression
where
	find_calls fc_info (Var _)					fc_state = fc_state
	find_calls fc_info (App app)				fc_state = find_calls fc_info app fc_state
	find_calls fc_info (exp @ exps)				fc_state = find_calls fc_info exps (find_calls fc_info exp fc_state)
	find_calls fc_info (Let lete)				fc_state = find_calls fc_info lete fc_state
	find_calls fc_info (Case kees)				fc_state = find_calls fc_info kees fc_state
	find_calls fc_info (Selection _ exp sells)	fc_state = find_calls fc_info sells (find_calls fc_info exp fc_state)
	find_calls fc_info (Update e1 sl e2)		fc_state
		#! fc_state	= find_calls fc_info e1 fc_state
		  fc_state	= find_calls fc_info sl fc_state
		= find_calls fc_info e2 fc_state
	find_calls fc_info (RecordUpdate _ expr bexps) fc_state
		#! fc_state	= find_calls fc_info expr fc_state
		= find_calls fc_info (map (\{bind_src} -> bind_src) bexps) fc_state
	find_calls fc_info (TupleSelect _ _ expr) fc_state
		= find_calls fc_info expr fc_state
	find_calls fc_info (BasicExpr _) fc_state
		= fc_state
	find_calls fc_info (Conditional _) fc_state
		= abort "Conditional"
	find_calls fc_info (AnyCodeExpr _ _ _) fc_state
		= fc_state
	find_calls fc_info (ABCCodeExpr _ _) fc_state
		= fc_state
	find_calls fc_info (MatchExpr _ expr) fc_state
		= find_calls fc_info expr fc_state
	find_calls fc_info (FreeVar _) fc_state
		= abort "FreeVar"
John van Groningen's avatar
John van Groningen committed
467
	find_calls fc_info (Constant _ _ _) fc_state
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
		= abort "Constant"
	find_calls fc_info (ClassVariable _) fc_state
		= abort "ClassVariable"
	find_calls fc_info (DynamicExpr _) fc_state
		= abort "DynamicExpr"
	find_calls fc_info (TypeCodeExpression _) fc_state
		= abort "TypeCodeExpression"
	find_calls fc_info (EE) fc_state
		= fc_state	//abort "EE"
	find_calls fc_info (NoBind _) fc_state
		= fc_state
479
480
	find_calls fc_info (FailExpr _) fc_state
		= fc_state
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
	find_calls _ u _ = abort ("Undefined pattern in Expression\n")

instance find_calls App
where
	find_calls fc_info {app_symb,app_args} fc_state
		#! fc_state = get_index app_symb.symb_kind fc_state
		= find_calls fc_info app_args fc_state
	where
		get_index (SK_Function {glob_object,glob_module}) fc_state
			| fc_info.main_dcl_module_n == glob_module && (glob_object < fc_info.def_max || glob_object >= fc_info.def_min)
				= {fc_state & fun_calls = [FunCall glob_object 0: fc_state.fun_calls]}
492
				= {fc_state & fun_calls = [DclFunCall glob_module glob_object: fc_state.fun_calls]}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
		get_index (SK_Constructor idx) fc_state
				= fc_state
		get_index (SK_Unknown) fc_state
				= abort "SK_Unknown"
		get_index (SK_IclMacro _) fc_state
				= abort "SK_IclMacro"
		get_index (SK_LocalMacroFunction idx) fc_state
				= {fc_state & fun_calls = [FunCall idx 0: fc_state.fun_calls]}
//				= fc_state
		get_index (SK_DclMacro _) fc_state
				= abort "SK_DclMacro"
		get_index (SK_LocalDclMacroFunction _) fc_state
				= abort "SK_LocalDclMacroFunction"
		get_index (SK_OverloadedFunction _) fc_state
				= abort "SK_OverloadedFunction"
		get_index (SK_GeneratedFunction _ idx) fc_state
				= {fc_state & fun_calls = [FunCall idx 0: fc_state.fun_calls]}
//				= fc_state
511
512
//		get_index (SK_GeneratedCaseFunction _ idx) fc_state
//				= {fc_state & fun_calls = [FunCall idx 0: fc_state.fun_calls]}
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
		get_index (SK_Generic _ _) fc_state
				= abort "SK_Generic"
		get_index (SK_TypeCode) fc_state
				= abort "SK_TypeCode"
		get_index u _ = abort "Undefined pattern in get_index\n"

instance find_calls Let
where
	find_calls fc_info {let_strict_binds,let_lazy_binds,let_expr} fc_state
		= find_calls fc_info (let_strict_binds++let_lazy_binds) (find_calls fc_info let_expr fc_state)

instance find_calls Case
where
	find_calls fc_info {case_expr,case_guards,case_default} fc_state
		#! fc_state	= find_calls fc_info case_expr fc_state
		  fc_state	= find_calls fc_info case_default fc_state
		= find_calls fc_info case_guards fc_state

instance find_calls Selection
where
	find_calls fc_info (RecordSelection _ _) fc_state
		= fc_state
	find_calls fc_info (ArraySelection _ _ expr) fc_state
		= find_calls fc_info expr fc_state
	find_calls fc_info (DictionarySelection _ sells _ expr) fc_state
		= find_calls fc_info expr (find_calls fc_info sells fc_state)
	find_calls _ u _ = abort "Undefined pattern in Selection\n"

instance find_calls LetBind
where
	find_calls fc_info {lb_src} fc_state
		= find_calls fc_info lb_src fc_state

instance find_calls CasePatterns
where
	find_calls fc_info (AlgebraicPatterns _ pats) fc_state
		= find_calls fc_info pats fc_state
	find_calls fc_info (BasicPatterns _ pats) fc_state
		= find_calls fc_info pats fc_state
	find_calls fc_info (DynamicPatterns pats) fc_state
		= find_calls fc_info pats fc_state
	find_calls fc_info (OverloadedListPatterns _ expr pats) fc_state
		= find_calls fc_info pats (find_calls fc_info expr fc_state)
	find_calls fc_info (NoPattern) fc_state
		= fc_state
	find_calls _ u _ = abort "Undefined pattern in CasePatterns\n"

instance find_calls AlgebraicPattern
where
	find_calls fc_info {ap_expr} fc_state
		= find_calls fc_info ap_expr fc_state

instance find_calls BasicPattern
where
	find_calls fc_info {bp_expr} fc_state
		= find_calls fc_info bp_expr fc_state

instance find_calls DynamicPattern
where
	find_calls fc_info {dp_rhs} fc_state
		= find_calls fc_info dp_rhs fc_state

////////////////////////
import StdDebug

ref_null fd=:{fun_body=TransformedBody {tb_args,tb_rhs}} pi_collect
//	| not (fst (ferror (stderr <<< fd)))
	
581
//	# tb_args = tb_args ---> ("ref_null",fd.fun_ident,tb_args,tb_rhs)
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
	# (new_rhs, new_args, _, _, pi_collect) = determineVariablesAndRefCounts tb_args tb_rhs pi_collect
	# fd = {fd & fun_body=TransformedBody {tb_args=new_args,tb_rhs=new_rhs}}
	= (fd,pi_collect)
ref_null fd pi_collect
	= (fd, pi_collect)

/////////////// from check.icl ////////////////////

get_predef_symbols_for_transform :: *PredefinedSymbols -> (!PredefSymbolsForTransform,!.PredefinedSymbols)
// clean 2.0 does not allow this, clean 1.3 does:
// get_predef_symbols_for_transform cs_predef_symbols=:{[PD_DummyForStrictAliasFun]=predef_alias_dummy,[PD_AndOp]=predef_and,[PD_OrOp]=predef_or}
get_predef_symbols_for_transform cs_predef_symbols
	# (predef_alias_dummy,cs_predef_symbols) = cs_predef_symbols![PD_DummyForStrictAliasFun]
	# (predef_and,cs_predef_symbols) = cs_predef_symbols![PD_AndOp]
	# (predef_or,cs_predef_symbols) = cs_predef_symbols![PD_OrOp]
	= ({predef_alias_dummy=predef_alias_dummy,predef_and=predef_and,predef_or=predef_or},cs_predef_symbols)

dummy_predef_symbol =
	{ pds_module	= 0
	, pds_def		= 0
	}

dummy_predef_symbols =
	{ predef_alias_dummy	= dummy_predef_symbol
	, predef_and			= dummy_predef_symbol
	, predef_or				= dummy_predef_symbol
	}
609
610
611
612
613

set_rec_prop non_recursive fi_properties
	= case non_recursive of
		True	-> fi_properties bitor FI_IsNonRecursive
		_		-> fi_properties bitand (bitnot FI_IsNonRecursive)