Commit 096c729c authored by Eric Lieffers's avatar Eric Lieffers
Browse files

\ na b-fac, win7 instructies verwijderd

parent a6eafc2c
Pipeline #65989 passed with stages
in 24 seconds
......@@ -34,8 +34,7 @@ wiki_id: '685'
installer programs for software with a campus license (contact
us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl,
share: install.
- Science departments can also [rent network
discs](/en/howto/diskruimte/).
- Science departments can also [rent network discs](/en/howto/diskruimte/).
### Network disk on Windows 10
......@@ -44,44 +43,11 @@ wiki_id: '685'
drive
- Choose drive letter en fill out the Folder location
- check both boxes and click Finish
- Fill out the username as b-fac[science account] and the password
- Fill out the username as b-fac\\science_account and the password
- Select Remember my credentials and click ok
The network drive is now connected
### Network disk on Windows xp,7,8
To map a network share:
- Go to the right location:
- Windows 8
- Open “Windows Explorer”
- For example via the search function: place the cursor in
the upper right corner whereupon a vertical toolbar
appears. Click on the option “Search” and search for
“explorer”
- In the explorer select “My computer” (in the left vertical
menubar).
- Windows 7
- Right click on ‘Start’
- Choose ‘Windows Explorer’.
- Select ‘My Computer’
- Windows XP
- Right click on ‘Start’
- Choose ‘Windows Explorer’.
- Select ‘Tools’
- Choose “Map network drive…”.
- Choose a free ‘Drive’ letter (e.g. the one suggested by Windows).
- Enter as ‘Folder:’ a path name of the form
*\\\\servername\\sharename*
- In case your PC or laptop is not maintained by C&CZ (e.g. by
yourself or by the ISC) and your login name on it is not equal to
your Science login name, select ‘Connect using a different user
name’ and supply your Science login name. When the login names are
the same, the right name will automatically be used, you will only
be prompted for the Science password.
- Click ‘Finish’.
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as
\\\\software-srv.science.ru.nl\\software’.
......
......@@ -35,8 +35,7 @@ wiki_id: '685'
installers voor software met campus-licenties (voor
licentie-informatie contacteer C&CZ) - server:
install-srv.science.ru.nl, share: install.
- Afdelingen van FNWI kunnen ook [schijfruimte
huren](/nl/howto/diskruimte/).
- Afdelingen van FNWI kunnen ook [schijfruimte huren](/nl/howto/diskruimte/).
### Netwerkschijf onder Windows 10
......@@ -44,45 +43,12 @@ wiki_id: '685'
- Selecteer in de ribbon -\> computer -\> Netwerkverbinding maken
- Kies een drive-letter uit en vul de netwerklocatie in
- vink beide keuzes aan en klik op ok
- Vul als gebruikersnaam b-fac[science gebruikersnaam] in met het
- Vul als gebruikersnaam b-fac\\science_gebruikersnaam in met het
bijbehorende wachtwoord
- Vink onthoud mijn gegevens aan en klik op ok.
De netwerk locatie is nu toegevoegd.
### Netwerkschijf onder Windows xp,7,8
Een netwerkschijf aankoppelen:
- Ga naar de juiste plaats:
- Windows 8
- Open “Windows verkenner”
- Bijvoorbeeld via de zoekfunctie: plaats de muis in de
uiterste rechterbovenhoek waardoor rechts een verticale
knoppenbalk (toolbar) uitschuift. Klik op de optie
“Zoeken” en zoek vervolgens op “verkenner”.
- Kies in de verkenner “Deze pc” (Linker verticale menubalk,
klik erop met de rechtermuisknop)
- Windows 7
- Rechtsklik op ‘Start’
- Kies ‘Windows Verkenner’
- Selecteer ‘Mijn Computer’
- Windows XP
- Rechtsklik op ‘Start’
- Kies ‘Windows Verkenner’
- Ga naar ‘Tools’ of ‘Extra’ in de menubalk
- Kies vervolgens “Netwerkverbinding maken…”
- Kies bij ‘Drive:’ een van de niet gebruikte Drive-letters (b.v. de
door Windows gesuggereerde letter).
- Geef als ‘Map:’ op *\\\\servernaam\\sharenaam*.
- Indien uw PC niet door C&CZ beheerd wordt (bv. door uzelf of door
het ISC) en u daarop een andere loginnaam heeft dan uw Science
loginnaam, kies dan ‘Verbinding maken via een andere gebruikersnaam’
en geef uw Science loginnaam op. Bij gelijke loginnamen wordt
automatisch de goede loginnaam genomen. U moet dan alleen nog het
Science wachtwoord invullen.
- Klik op ‘OK’.
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden
middels ‘\\\\software-srv.science.ru.nl\\software’.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment