Commit 71927165 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Mention privacybydesign.foundation in footer

parent 8a8896e4
Pipeline #46706 passed with stage
in 8 seconds
......@@ -202,8 +202,10 @@
Deze site is een fictieve game-winkel, die aspecten van IRMA demonstreert.<br> Door middel
van een leeftijdsgrens-attribuut toont u aan dat u oud genoeg bent om de games te kopen.<br>
De spelletjes zijn niet echt en dienen alleen ter illustratie. <br>
Deze site is ontwikkeld en wordt gehost door de
<a style="color: white;" href="https://privacybydesign.foundation">stichting Privacy by Design</a>,
die IRMA ontwikkelt.<br>
Meer over IRMA: <a style="color: white;" href="http://www.irma.app">www.irma.app</a>
</span>
</div>
</div>
......
......@@ -246,8 +246,10 @@
Deze site is een fictieve game-winkel, die aspecten van IRMA demonstreert.<br> Door middel
van een leeftijdsgrens-attribuut toont u aan dat u oud genoeg bent om de games te kopen.<br>
De spelletjes zijn niet echt en dienen alleen ter illustratie. <br>
Deze site is ontwikkeld en wordt gehost door de
<a style="color: white;" href="https://privacybydesign.foundation">stichting Privacy by Design</a>,
die IRMA ontwikkelt.<br>
Meer over IRMA: <a style="color: white;" href="http://www.irma.app">www.irma.app</a>
</span>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment