Commit 11e1b1e5 authored by Hanna's avatar Hanna
Browse files

typos

parent fad34bd3
Pipeline #44244 passed with stage
in 27 seconds
......@@ -289,7 +289,7 @@ start_verifiers:
verplichting_header: Data-minimalisatie voorbeelden
verplichting_content: Stel je wil als verifier op je website korting geven aan studenten. Mensen die werken of studeren aan een onderwijsinstelling kunnen een "academisch" kaartje in hun IRMA-app laden met daarop hun naam, e-mailadres, nummer en instelling en status (medewerker/student). Je mag als verifier, voor het doel "korting" vragen dat de gebruiker aantoont&colon; status is student. Maar je mag niet ook nog vragen om de instelling waar deze persoon studeert, of om het studentnummer. Die gegevens zijn niet noodzakelijk. <br><br> Vaak willen organisaties een naam en geslacht weten enkel om hun klanten beleefd te kunnen benaderen met&colon; Beste Mevrouw Jansen, [boodschap]. Echter, naam en geslacht zijn niet noodzakelijk om beleefd te zijn. De organisatie kan klanten ook benaderen met een generieke formulering&colon; Beste Mijnheer, Mevrouw, [boodschap]. Opvragen van namen vanuit IRMA, enkel voor een beleefheidsdoel, mag dus niet. <br><br> Een online boekwinkel mag vragen om het adres van een klant voor bezorging van een fysiek boek, maar mag dan weer niet vragen om het adres als de klant een e-book koopt dat gedownload kan worden. <br><br> Om een bevestiging van een bestelling naar een klant te sturen mag je als webwinkel vragen om een e-mailadres of een mobiel nummer. Je kunt vervolgens klanten met zo'n adres of nummer ook in laten loggen (via IRMA). Inloggen met een wachtwoord is dan niet meer nodig.
tips_header: Tips voor verifiers
tips_content: Deze doelbinding en data-minimalisatie eisen zijn over het algemeen logisch en vanzelfsprekend, maar je moet er als verifier wel even goed over nadenken. Het BSN is een heel gevoelig persoonsgegeven dat je als verifier alleen op mag vragen als je een wettelijke basis hebt om het BSN te verwerken. Bedenk daarbij ook dat het voor iedereen zichtbaar is om welke gegevens je vraagt met IRMA. De Autoriteit Persoonsgegevens kan het dus ook makkelijk controleren -- en kan zonodig ingrijpen. <br> Als je als verifier IRMA gebruikt hoef je sommige gegevens niet meer zelf op te slaan. Je kunt ze immers iedere keer opnieuw opvragen bij je gebruikers. Op zo'n manier beperk je ook je eigen risico's. Want wat je niet opslaat, kun je ook niet kwijtraken, door een hack of door een slordigheid. Om terugkerende klanten te herkennen kun je als verifier besluiten ook issuer te worden (zie later) en een eigen klantkaartje in IRMA uit te geven, met een klantnummer en eventueel andere relevante informatie. <br> Het gebruik van IRMA door verifiers is in principe gratis. Een verifier moet wel een "IRMA knop" op de eigen website inbouwen. Daarvoor is open source software beschikbaar, die ook gratis is. Een handige programmeur heeft IRMA in een paar uurtjes werkend. Je moet als verifier wel zelf een IRMA server draaien en onderhouden. Er is 24/7 support beschikbaar voor het geval er iets misgaat met IRMA, maar daar betaal je wel voor. Als je geen eigen IRMA server wil beheren, kun je een "ontzorg" dienst afnemen, via een broker die functioneert als IRMA verifier, namens jou. Je betaalt dan een tarief per login actie. Zo'n broker verwerkt gegevens van gebruikers voor jou verwerkt. Dat is minder privacy-vriendelijk voor jouw gebruikers dan dat je zelf een IRMA server in beheer hebt.
tips_content: Deze doelbinding en data-minimalisatie eisen zijn over het algemeen logisch en vanzelfsprekend, maar je moet er als verifier wel even goed over nadenken. Het BSN is een heel gevoelig persoonsgegeven dat je als verifier alleen op mag vragen als je een wettelijke basis hebt om het BSN te verwerken. Bedenk daarbij ook dat het voor iedereen zichtbaar is om welke gegevens je vraagt met IRMA. De Autoriteit Persoonsgegevens kan het dus ook makkelijk controleren -- en kan zonodig ingrijpen. <br> Als je als verifier IRMA gebruikt hoef je sommige gegevens niet meer zelf op te slaan. Je kunt ze immers iedere keer opnieuw opvragen bij je gebruikers. Op zo'n manier beperk je ook je eigen risico's. Want wat je niet opslaat, kun je ook niet kwijtraken, door een hack of door een slordigheid. Om terugkerende klanten te herkennen kun je als verifier besluiten ook issuer te worden (zie later) en een eigen klantkaartje in IRMA uit te geven, met een klantnummer en eventueel andere relevante informatie. <br> Het gebruik van IRMA door verifiers is in principe gratis. Een verifier moet wel een "IRMA knop" op de eigen website inbouwen. Daarvoor is open source software beschikbaar, die ook gratis is. Een handige programmeur heeft IRMA in een paar uurtjes werkend. Je moet als verifier wel zelf een IRMA-server draaien en onderhouden. Er is 24/7 support beschikbaar voor het geval er iets misgaat met IRMA, maar daar betaal je wel voor. Als je geen eigen IRMA-server wil beheren, kun je een "ontzorg" dienst afnemen, via een broker die functioneert als IRMA verifier, namens jou. Je betaalt dan een tarief per login actie. Zo'n broker verwerkt gegevens van gebruikers voor jou verwerkt. Dat is minder privacy-vriendelijk voor jouw gebruikers dan dat je zelf een IRMA-server in beheer hebt.
issuers:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment