Commit 232e4dff authored by Hanna Schraffenberger's avatar Hanna Schraffenberger
Browse files

fix: removed double question

- fix: removed double question
- improvement: specified license more clearly
parent e5d69b51
Pipeline #30174 passed with stage
in 17 seconds
This license is only for the uBuild theme content and does not include IRMA related material such as the IRMA logo.
This license is only for the uBuild theme content and does not include material in the non-free folder (such as the IRMA logo and icons).
Copyright (c) 2017 Forestry <contact@forestry.io>
......
......@@ -135,11 +135,6 @@ page_sections:
apparaat kun je een apart IRMA account openen en vullen met persoonskenmerken.
Het is misschien wel verstandig omdat te doen, want als je dan het ene apparaat
kwijt bent, kun je nog met een ander inloggen.
- question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen.
answer: IRMA gegevens worden alleen op je eigen telefoon opgeslagen en nergens
anders. Ze staan dus niet ook nog ergens in een cloud. De organistie achter
IRMA kan (en wil) niet zien welke kenmerken jij op jouw telefoon opgeslagen
hebt en kan ook niet zien waar je ze gebruikt.
- question: Hoezo is IRMA privacy-vriendelijk en veilig?
answer: 'Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA app en zijn beschermd
met een PIN. Je laat alleen die gegevens van jezelf zien die in een bepaalde
......@@ -154,7 +149,7 @@ page_sections:
bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats:
je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt
wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar inlogt.'
- question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen.
- question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen?
answer: De kenmerken van jezelf die je in de IRMA app verzamelt staan alleen in
de app zelf en worden door IRMA nergens anders opgeslagen. Ze staan dus niet
ook nog ergens in een cloud. Als je jouw kenmerken uit de app verwijdert zijn
......@@ -232,7 +227,7 @@ page_sections:
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
- question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een <a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>. <br><br> Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de stichting Privacy by Design op een eigen <a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina </a>. Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische <a href="https://irma.app/docs target="_blank">documentatie</a> pagina en op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een <a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>. <br><br> Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de stichting Privacy by Design op een eigen <a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>. Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
- template: irma-footer-2
block: irma-footer-2
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment