Commit 82a6798d authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

fix: small typo

parent d51bcd0f
......@@ -59,7 +59,7 @@ explanation:
Bijvoorbeeld een film kijken of iets (ver)kopen.
usecases_headline: Wat kan ik nu met IRMA?
usecases_alt: Wat kan ik nu met IRMA?
usecases_content: Er komen steeds meer websites waarop je met IRMA in kan loggen. Met <a href="https://irma-meet.nl/lang/nl">IRMA-meet</a> kun je video bellen met zekerheid over met wie je praat. Artsen kunnen bijvoorbeeld met IRMA bij medische dossiers op de website <a href="https://www.helder.health"
usecases_content: Er komen steeds meer websites waarop je met IRMA in kan loggen. Met <a href="https://irma-meet.nl/lang/nl">IRMA-meet</a> kun je videobellen met zekerheid over met wie je praat. Artsen kunnen bijvoorbeeld met IRMA bij medische dossiers op de website <a href="https://www.helder.health"
target="_blank">helder</a>. Vooral bij gemeenten en in de zorg wordt nu aan verder
gebruik van IRMA gewerkt zodat je daar met IRMA kunt inloggen. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun
je zelf een aantal IRMA <a href="https://privacybydesign.foundation/demo/" target="_blank">demo's</a>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment