Commit 96e6f7cf authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

small fixes

parent bce08512
......@@ -299,7 +299,7 @@ issuers:
start_issuers:
id: start_issuers
verplichting_header: Verplichtingen voor issuers
verplichting_content: Een issuer is een organisatie die IRMA kaartjes uitgeeft aan gebruikers. Dit klinkt eenvoudig, maar het is geen kleinigheid om issuer te zijn in het IRMA ecosysteem. Je hebt als issuer eigenlijk alleen <b>verplichtingen</b>. <br><br><ul><li>Je moet als issuer zorgen dat de gegevens op kaartjes juist zijn en aan de juiste persoon uitgegeven worden -- en je moet transparant zijn over hoe je dat garandeert.</li> <li> Je moet zorgen dat je altijd beschikbaar bent, zodat gebruikers ten alle tijden kaartjes bij jou kunnen ophalen (of kunnen verversen). </li> <li> Je moet je ICT-goed op orde hebben en heel zorgvuldig omgaan met een "private key" die het uitgeven van IRMA kaartjes mogelijk maakt. </li> <li> Je moet kaartjes op tijd herroepen, als gegevens niet meer juist blijken te zijn; dit is alleen van toepassing wanneer je als issuer ook revocatie ondersteunt; </li> <li> Je moet ook nog eens betalen om issuer te zijn. </li></ul>
verplichting_content: Een issuer is een organisatie die IRMA kaartjes uitgeeft aan gebruikers. Dit klinkt eenvoudig, maar het is geen kleinigheid om issuer te zijn in het IRMA ecosysteem. Je hebt als issuer eigenlijk alleen <b>verplichtingen</b>. <br><br><ul><li>Je moet als issuer zorgen dat de gegevens op kaartjes juist zijn en aan de juiste persoon uitgegeven worden -- en je moet transparant zijn over hoe je dat garandeert.</li> <li> Je moet zelf een irmaserver draaien en zorgen dat die altijd beschikbaar is, zodat gebruikers ten alle tijden kaartjes bij jou kunnen ophalen (of kunnen verversen). </li> <li> Je moet je ICT-goed op orde hebben en heel zorgvuldig omgaan met een "private key" die het uitgeven van IRMA kaartjes mogelijk maakt. </li> <li> Je moet kaartjes op tijd herroepen, als gegevens niet meer juist blijken te zijn; dit is alleen van toepassing wanneer je als issuer ook revocatie ondersteunt; </li> <li> Je moet ook nog eens betalen om issuer te zijn. </li></ul>
waarom_header: Waarom toch issuer worden?
waarom_content: Gegeven al deze verplichtingen, waarom zou je eigenlijk issuer willen zijn? Het kan een noodzakelijk stap zijn om een groter geheel goed te laten functioneren. Dat is bijvoorbeeld de motivatie voor de gemeente Nijmegen om BRP kaartjes uit te geven, voor gebruik in de zorg, bij de overheid, bij webwinkels, of elders. Maar uitgifte van kaartjes kan ook goed passen in een eigen digitaliseringsstrategie&colon; een warenhuis wil misschien de bestaande plastic klantenkaart vervangen door een digitale kaartje in IRMA. Dan zal het warenhuis die IRMA kaartjes wel eerst uit moeten gaan geven. De kosten en moeite daarvan wegen misschien wel op tegen de voordelen, waaronder de bespaarde (ook milleu) kosten van het niet meer uitgeven en vervangen van plastic kaartjes. Als issuer moet je er rekening mee houden dat iedere verifier in principe jouw kaartjes op kan vragen. Dat is niet altijd zinvol, maar het kan wel. Net zo kan ook nu iedere winkel aan klanten vragen of ze een AH-bonuskaart hebben. Om issuer te worden moet je een contract tekenen met de organisatie achter IRMA, waarin de bovengenoemde verplichtingen netjes geregeld worden.
......@@ -308,4 +308,4 @@ start_footer:
contact_headline: Contactpersoon
contact_content: Wil je als organisatie aan de slag met IRMA en wil je misschien nog meer weten, neem dan contact op met Bob Kronenburg van SIDN, op&colon; <a href="Bob.kronenburg@sidn.nl">Bob.kronenburg@sidn.nl</a>. Met hem kun je zonodig een afspraak maken voor verdere informatie, consultancy, support, contracten etc.
join_headline: Actief aan de gang?
join_content: Voor praktische/technische vragen je terecht op het IRMA slack kanaal waar ook ervaringen uitgewisseld worden. Voor verdere informatie over de werking van IRMA is er uitgebreide <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a>&semi; de IRMA software is open source en staat op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
\ No newline at end of file
join_content: Voor praktische/technische vragen kun je terecht op het IRMA slack kanaal waar ook ervaringen uitgewisseld worden. Voor verdere informatie over de werking van IRMA is er uitgebreide <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a>&semi; de IRMA software is open source en staat op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment