Commit d40c73fc authored by Hanna Schraffenberger's avatar Hanna Schraffenberger
Browse files

fix: language

parent b80dabf1
Pipeline #30177 passed with stage
in 16 seconds
......@@ -105,7 +105,7 @@ page_sections:
answer: Websites waar je met IRMA in kunt loggen hebben een knop daarvoor, waar
bijvoorbeeld op staat <em>Log in met IRMA</em>. Als je de IRMA app nog niet
op je telefoon hebt zul je die eerst moeten installeren en vullen met de kenmerken
die je nodig hebt.<br><br> Als je IRMA app al wel hebt, zijn twee verschillende
die je nodig hebt.<br><br> Als je de IRMA app al wel hebt, zijn er twee verschillende
situaties<span>:</span><ul class="indent"><li> Als je de website bekijkt op
je computer of laptop en je drukt op die login knop verschijnt er een QR code.
Je opent dan de IRMA app op je telefoon met je PIN. Onderaan in de app zit een
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment