Commit 02365718 authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

added missing variables

parent a8df1eb5
...@@ -4,8 +4,13 @@ ...@@ -4,8 +4,13 @@
<meta charset="utf-8" /> <meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta name="irma-web-server" value="[API_WEB_URL]" />
<meta name="irma-api-server" value="[API_SERVER_URL]" />
<link href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="bower_components/jwt-decode/build/jwt-decode.js"></script>
<script type="text/javascript" src="bower_components/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="[IRMA_JS_URL]irma.js"></script> <script type="text/javascript" src="[IRMA_JS_URL]irma.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/iDIN-verify.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/iDIN-verify.js"></script>
...@@ -32,10 +37,10 @@ ...@@ -32,10 +37,10 @@
<p> <p>
Je kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/> Je kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/>
Als je direct één van je nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop. Als je direct een van je nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop.
</p> </p>
<button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Test Attributes</button> <button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Test Attribuut</button>
<h3 id="result_header"></h3> <h3 id="result_header"></h3>
<h4 id="result_status"></h4> <h4 id="result_status"></h4>
......
$(function() { $(function() {
var success_fun = function(data) { var success_fun = function(data) {
$("#result_status").html("Success!"); $("#result_status").html("Succes!");
$("#result_header").html("Resultaat"); $("#result_header").html("Resultaat");
var bd = jwt_decode(data).attributes["pbdf.pbdf.idinData.dateOfBirth"]; var bd = jwt_decode(data).attributes["pbdf.pbdf.idinData.dateOfBirth"];
$("#token-content").html("<b>Uw geboortedatum is:</b> " + bd); $("#token-content").html("<b>Uw geboortedatum is:</b> " + bd);
...@@ -16,7 +16,7 @@ $(function() { ...@@ -16,7 +16,7 @@ $(function() {
console.log("De verificatie is niet gelukt!"); console.log("De verificatie is niet gelukt!");
console.log("Error data:", data); console.log("Error data:", data);
$("#result_header").html("Resultaat"); $("#result_header").html("Resultaat");
$("#result_status").html("Failure!"); $("#result_status").html("Mislukt!");
} }
$("#verify_idin_bd_btn").on("click", function() { $("#verify_idin_bd_btn").on("click", function() {
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment