Commit 15b42ed9 authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

Modified texts on webpages, Bart's edits

parent d3876c4b
......@@ -38,8 +38,8 @@
<tbody></tbody>
</table>
<p>Klik de Laad attributen knop om deze attributen in je IRMA app te laden.</p>
<button id="enroll" class="btn btn-primary">Laad attributen in IRMA app</button>
<p>Klik de Laad attributen knop om deze attributen in uw IRMA app te laden.</p>
<button id="enroll" class="btn btn-primary">Laad attributen in uw IRMA app</button>
<hr />
</div>
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
<meta name="author" content="">
<!--link rel="icon" href="../../favicon.ico"-->
<title> Basis attributen laden met iDIN </title>
<title> IRMA attributen vanuit iDIN </title>
<script type="text/javascript" src="jquery-3.2.0.js"></script>
<!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>-->
......@@ -28,19 +28,19 @@
</a>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3">
<h2>iDIN attributen ophalen</h2>
<h2>Uw IRMA attributen vanuit uw bank, via <a>iDIN</a></h2>
<div id="alert_box"></div>
<p> U kunt hier met uw bankmiddel inloggen.
Uw bank deelt dan enkele attributen (naam, adres, etc.) met deze website.
<p> U kunt hier bij uw eigen bank inloggen, op de gebruikelijke wijze.
Uw bank stuurt dan, na uw toestemming, enkele attributen (uw naam, adres, etc.) terug naar deze website.
Vervolgens kunt u deze attributen inladen in uw IRMA app.</p>
<p> Selecteer uw bank om door te gaan:</p>
<form id='form' method="post">
<select form='form' id="bank-select">
<option value="default">Kies een bank</option>
<option value="default">Kies uw bank</option>
</select>
<input type="submit" id="continue" value="Ga naar bank" disabled="true" form='form' class="btn btn-primary">
<input type="submit" id="continue" value="Ga naar uw bank" disabled="true" form='form' class="btn btn-primary">
</form>
<hr />
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment