Commit 15b42ed9 authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

Modified texts on webpages, Bart's edits

parent d3876c4b
...@@ -38,8 +38,8 @@ ...@@ -38,8 +38,8 @@
<tbody></tbody> <tbody></tbody>
</table> </table>
<p>Klik de Laad attributen knop om deze attributen in je IRMA app te laden.</p> <p>Klik de Laad attributen knop om deze attributen in uw IRMA app te laden.</p>
<button id="enroll" class="btn btn-primary">Laad attributen in IRMA app</button> <button id="enroll" class="btn btn-primary">Laad attributen in uw IRMA app</button>
<hr /> <hr />
</div> </div>
......
...@@ -10,7 +10,7 @@ ...@@ -10,7 +10,7 @@
<meta name="author" content=""> <meta name="author" content="">
<!--link rel="icon" href="../../favicon.ico"--> <!--link rel="icon" href="../../favicon.ico"-->
<title> Basis attributen laden met iDIN </title> <title> IRMA attributen vanuit iDIN </title>
<script type="text/javascript" src="jquery-3.2.0.js"></script> <script type="text/javascript" src="jquery-3.2.0.js"></script>
<!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>--> <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>-->
...@@ -28,19 +28,19 @@ ...@@ -28,19 +28,19 @@
</a> </a>
</div> </div>
<div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3"> <div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3">
<h2>iDIN attributen ophalen</h2> <h2>Uw IRMA attributen vanuit uw bank, via <a>iDIN</a></h2>
<div id="alert_box"></div> <div id="alert_box"></div>
<p> U kunt hier met uw bankmiddel inloggen. <p> U kunt hier bij uw eigen bank inloggen, op de gebruikelijke wijze.
Uw bank deelt dan enkele attributen (naam, adres, etc.) met deze website. Uw bank stuurt dan, na uw toestemming, enkele attributen (uw naam, adres, etc.) terug naar deze website.
Vervolgens kunt u deze attributen inladen in uw IRMA app.</p> Vervolgens kunt u deze attributen inladen in uw IRMA app.</p>
<p> Selecteer uw bank om door te gaan:</p> <p> Selecteer uw bank om door te gaan:</p>
<form id='form' method="post"> <form id='form' method="post">
<select form='form' id="bank-select"> <select form='form' id="bank-select">
<option value="default">Kies een bank</option> <option value="default">Kies uw bank</option>
</select> </select>
<input type="submit" id="continue" value="Ga naar bank" disabled="true" form='form' class="btn btn-primary"> <input type="submit" id="continue" value="Ga naar uw bank" disabled="true" form='form' class="btn btn-primary">
</form> </form>
<hr /> <hr />
</div> </div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment