Commit 7aa8a62e authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

changed wording on iDIN page

parent c79f7faf
......@@ -34,7 +34,7 @@
<p> U kunt hier bij uw eigen bank inloggen, op de gebruikelijke wijze.
Uw bank stuurt dan, na uw toestemming, enkele attributen (uw naam, adres, etc.) terug naar deze website.
Vervolgens kunt u deze attributen inladen in uw IRMA app.</p>
Vervolgens kunt u deze attributen in uw IRMA app laden.</p>
<p> Selecteer uw bank om door te gaan:</p>
<form id='form' method="post">
<select form='form' id="bank-select">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment