Commit 9635b05c authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

textuele wijzigingen voor ING/MIke

parent 69de1654
......@@ -28,7 +28,7 @@
<div id="alert_box"></div>
<p>Keer terug naar de <a href="index.html">iDIN issue pagina</a></p>
<p>Keer terug naar de <a href="index.html">iDIN issue pagina</a>, of naar de <a href="../">algemene uitgifte pagina</a></p>
<hr />
</div>
</div>
......
......@@ -32,7 +32,7 @@
<div id="alert_box"></div>
<p> U kunt hier bij uw eigen bank inloggen, op de gebruikelijke wijze.
<p> U kunt hier inloggen via uw bank, op de gebruikelijke wijze.
Uw bank stuurt dan, na uw toestemming, enkele attributen (uw naam, adres, etc.) terug naar deze website.
Vervolgens kunt u deze attributen in uw IRMA app laden.</p>
<p> Selecteer uw bank om door te gaan:</p>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment