Commit bf37411f authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Improve text

parent d7b3316c
......@@ -26,27 +26,27 @@
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3">
<h2>Het uitgeven van iDIN attributen is geslaagd.</h2>
<h2>iDIN attributen zijn geladen</h2>
<div id="alert_box"></div>
<p>
Gefeliciteerd! Uw attributen zijn successvol in uw IRMA app geladen.
Gefeliciteerd! Uw attributen zijn nu in uw IRMA app geladen.
Daar zijn ze nu zichtbaar.
</p>
<p>
U kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/>
Als u direct een van uw nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop.
Door op de knop hieronder te klikken kunt u dit testen; u toont dan uw geboortedatum-attribuut.
</p>
<button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Test Attribuut</button>
<button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Toon geboortedatum-attribuut</button>
<h3 id="result_header"></h3>
<h4 id="result_status"></h4>
<p id="token-content"></p>
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma/">Keer terug naar de Privacy by Design Foundation.</a>
<a href="/uitgifte/">Keer terug naar de attribuut-uitgifte pagina</a>
</div>
</div>
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment