Commit bf37411f authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Improve text

parent d7b3316c
...@@ -26,27 +26,27 @@ ...@@ -26,27 +26,27 @@
<div class="container"> <div class="container">
<div class="row"> <div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3"> <div class="col-xs-12 col-md-8 col-lg-6 col-md-offset-2 col-lg-offset-3">
<h2>Het uitgeven van iDIN attributen is geslaagd.</h2> <h2>iDIN attributen zijn geladen</h2>
<div id="alert_box"></div> <div id="alert_box"></div>
<p> <p>
Gefeliciteerd! Uw attributen zijn successvol in uw IRMA app geladen. Gefeliciteerd! Uw attributen zijn nu in uw IRMA app geladen.
Daar zijn ze nu zichtbaar. Daar zijn ze nu zichtbaar.
</p> </p>
<p> <p>
U kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/> U kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/>
Als u direct een van uw nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop. Door op de knop hieronder te klikken kunt u dit testen; u toont dan uw geboortedatum-attribuut.
</p> </p>
<button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Test Attribuut</button> <button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Toon geboortedatum-attribuut</button>
<h3 id="result_header"></h3> <h3 id="result_header"></h3>
<h4 id="result_status"></h4> <h4 id="result_status"></h4>
<p id="token-content"></p> <p id="token-content"></p>
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma/">Keer terug naar de Privacy by Design Foundation.</a> <a href="/uitgifte/">Keer terug naar de attribuut-uitgifte pagina</a>
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment