Commit d7b3316c authored by Fabian van den Broek's avatar Fabian van den Broek
Browse files

changes Je to U(w) and correct credentwqial decode

parent 02365718
......@@ -31,13 +31,13 @@
<div id="alert_box"></div>
<p>
Gefeliciteerd! Je attributen zijn successvol in je IRMA app geladen.
Gefeliciteerd! Uw attributen zijn successvol in uw IRMA app geladen.
Daar zijn ze nu zichtbaar.
</p>
<p>
Je kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/>
Als je direct een van je nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop.
U kunt ze nu gebruiken op iedere website die deze attributen accepteert.<br/>
Als u direct een van uw nieuwe attributen wilt testen, druk dan op de onderstaande knop.
</p>
<button id="verify_idin_bd_btn" class="btn btn-primary">Test Attribuut</button>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@ $(function() {
var success_fun = function(data) {
$("#result_status").html("Succes!");
$("#result_header").html("Resultaat");
var bd = jwt_decode(data).attributes["pbdf.pbdf.idinData.dateOfBirth"];
var bd = jwt_decode(data).attributes["pbdf.pbdf.idin.dateofbirth"];
$("#token-content").html("<b>Uw geboortedatum is:</b> " + bd);
//TODO: check voor verjaardag
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment