Commit 2adcaa04 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

fix: Proper newlines

parent ebc9cea1
......@@ -42,7 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen./nJe hebt je DigiD nodig. /n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.\nJe hebt je DigiD nodig. \n\nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street" displayIndex="1">
......
......@@ -42,7 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.\nJe hebt je DigiD nodig. /n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.\nJe hebt je DigiD nodig. \n\nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment