Commit 3809c918 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Make display indices of gemeente credentials zero-based

parent 791d7b99
......@@ -45,7 +45,7 @@
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen in je IRMA app.\nJe hebt je DigiD daarvoor nodig. \n\nDoorloop de volgende stappen.\n1. Log in met je DigiD bij de gemeente Nijmegen (dit werkt voor iedereen in Nederland, niet alleen voor inwoners van Nijmegen).\n2. De gemeente Nijmegen voegt je gegevens toe in je IRMA-app.\n\nJe ontvangt nu nu twee kaartjes: een kaartje met je woonadres, en automatisch ook een kaartje met je persoonsgegevens.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street" displayIndex="1">
<Attribute id="street" displayIndex="0">
<Name>
<en>Street</en>
<nl>Straat</nl>
......@@ -55,7 +55,7 @@
<nl>Je straat</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="2">
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="1">
<Name>
<en>House number</en>
<nl>Huisnummer</nl>
......@@ -65,7 +65,7 @@
<nl>Je huisnummer, met eventuele toevoeging</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="zipcode" displayIndex="3">
<Attribute id="zipcode" displayIndex="2">
<Name>
<en>Postal code</en>
<nl>Postcode</nl>
......@@ -75,7 +75,7 @@
<nl>Je postcode</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="municipality" displayIndex="5">
<Attribute id="municipality" displayIndex="4">
<Name>
<en>Municipality</en>
<nl>Gemeente</nl>
......@@ -85,7 +85,7 @@
<nl>Je gemeente</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="city" displayIndex="4">
<Attribute id="city" displayIndex="3">
<Name>
<en>City</en>
<nl>Woonplaats</nl>
......
......@@ -46,7 +46,7 @@
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="initials" displayIndex="2">
<Attribute id="initials" displayIndex="1">
<Name>
<en>Initials</en>
<nl>Voorletters</nl>
......@@ -56,7 +56,7 @@
<nl>Je voorletters, als afkorting van je voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
<Attribute id="firstnames" displayIndex="2">
<Name>
<en>First names</en>
<nl>Voornamen</nl>
......@@ -66,7 +66,7 @@
<nl>Je voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="prefix" displayIndex="4">
<Attribute id="prefix" displayIndex="3">
<Name>
<en>Prefix</en>
<nl>Voorvoegsel</nl>
......@@ -76,7 +76,7 @@
<nl>Voorvoegsel van je achternaam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="familyname" displayIndex="6">
<Attribute id="familyname" displayIndex="5">
<Name>
<en>Family name</en>
<nl>Geslachtsnaam</nl>
......@@ -86,7 +86,7 @@
<nl>Je achternaam, zoals bij je geboorte toegekend</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="0">
<Name>
<en>Full name</en>
<nl>Volledige naam</nl>
......@@ -96,7 +96,7 @@
<nl>Je volledige naam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="gender" displayIndex="7">
<Attribute id="gender" displayIndex="6">
<Name>
<en>Gender</en>
<nl>Geslacht</nl>
......@@ -106,7 +106,7 @@
<nl>Je geslacht</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="14" displayHint="yesno">
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="13" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Dutch nationality</en>
<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
......@@ -116,7 +116,7 @@
<nl>Of je de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="surname" displayIndex="5">
<Attribute id="surname" displayIndex="4">
<Name>
<en>Surname</en>
<nl>Achternaam</nl>
......@@ -126,7 +126,7 @@
<nl>Je volledige achternaam: je geslachtsnaam of (een combinatie met) de naam van je partner</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="8">
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="7">
<Name>
<en>Date of birth</en>
<nl>Geboortedatum</nl>
......@@ -136,7 +136,7 @@
<nl>Je geboortedatum</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="cityofbirth" displayIndex="15">
<Attribute id="cityofbirth" displayIndex="14">
<Name>
<en>City of birth</en>
<nl>Geboorteplaats</nl>
......@@ -146,7 +146,7 @@
<nl>Je geboorteplaats</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="16">
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="15">
<Name>
<en>Country of birth</en>
<nl>Geboorteland</nl>
......@@ -156,7 +156,7 @@
<nl>Je geboorteland</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over12" displayIndex="9" displayHint="yesno">
<Attribute id="over12" displayIndex="8" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 12</en>
<nl>Ouder dan 12</nl>
......@@ -166,7 +166,7 @@
<nl>Of je ouder dan 12 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over16" displayIndex="10" displayHint="yesno">
<Attribute id="over16" displayIndex="9" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 16</en>
<nl>Ouder dan 16</nl>
......@@ -176,7 +176,7 @@
<nl>Of je ouder dan 16 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over18" displayIndex="11" displayHint="yesno">
<Attribute id="over18" displayIndex="10" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 18</en>
<nl>Ouder dan 18</nl>
......@@ -186,7 +186,7 @@
<nl>Of je ouder dan 18 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over21" displayIndex="12" displayHint="yesno">
<Attribute id="over21" displayIndex="11" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 21</en>
<nl>Ouder dan 21</nl>
......@@ -196,7 +196,7 @@
<nl>Of je ouder dan 21 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over65" displayIndex="13" displayHint="yesno">
<Attribute id="over65" displayIndex="12" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 65</en>
<nl>Ouder dan 65</nl>
......@@ -206,7 +206,7 @@
<nl>Of je ouder dan 65 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="bsn" displayIndex="17">
<Attribute id="bsn" displayIndex="16">
<Name>
<en>BSN</en>
<nl>BSN</nl>
......@@ -216,7 +216,7 @@
<nl>Je Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="digidlevel" displayIndex="18">
<Attribute id="digidlevel" displayIndex="17">
<Name>
<en>DigiD assurance level</en>
<nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment