Commit a6ea4024 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

chore: Some more text changes for Nijmegen issuer

parent 0b390d8d
......@@ -42,8 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.
Je hebt de DigiD Proef-app nodig./n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Start de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nRijksoverheid geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen./nJe hebt je DigiD nodig. /n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street" displayIndex="1">
......@@ -98,3 +97,4 @@ Je hebt de DigiD Proef-app nodig./n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Start de
</Attribute>
</Attributes>
</IssueSpecification>
ona<IssueSpecification version="4">
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
......@@ -42,8 +42,7 @@ ona<IssueSpecification version="4">
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.
Je hebt de DigiD Proef-app nodig.\n\nDoorloop de volgende stappen:\n1. Start de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nRijksoverheid geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.\nJe hebt je DigiD nodig. /n/nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
......@@ -15,9 +15,9 @@ ac40221c70af712b514cd23a55ad806c79ac1d006f834da1bf7ab44fbab0ce42 pbdf/gebiedonli
d192fff4f3a65a48925439259db7d9b12fdb4ef8bacead87df8e0999aea85557 pbdf/gebiedonline/PublicKeys/0.xml
10dfc0d6f3ae02dd6171deb8f66656106c9114a44f0fc00d0c6c2816fe46ebc0 pbdf/gebiedonline/description.xml
ac40221c70af712b514cd23a55ad806c79ac1d006f834da1bf7ab44fbab0ce42 pbdf/gebiedonline/logo.png
af280a706eeb72348ea32013a1fbad40f556363d6f93b78fc0ef538f51e5ab79 pbdf/gemeente/Issues/address/description.xml
f98753f5b60542b0209f034ffd0a512e7bbb9880ffae6a613061708051fc3793 pbdf/gemeente/Issues/address/description.xml
724bec7358ea3467caee3a5df11e0cb9f23a9c447981b58723fcf6c6d1db23b0 pbdf/gemeente/Issues/address/logo.png
164f6256e8845c17910e0ee91cdf2ec7fa9f36928c449525228c3983161793ed pbdf/gemeente/Issues/personalData/description.xml
d79defa6f5bf5dd1d6ae7bad4ccc7c0bc1ba1ade5062f5916a69881ba8a5eeb2 pbdf/gemeente/Issues/personalData/description.xml
89b7a765637ae748b0a9f17f7af69f898b2a23f3466b3c359d31a2470a2c1ef2 pbdf/gemeente/Issues/personalData/logo.png
80b907ebbfb1da663fe2c0f631c2d345ca4b1f0557274d914d44299fd8f29208 pbdf/gemeente/PublicKeys/0.xml
3962a7a8da21e3d03d3edf6520da6c22757c80ee7b4f67c9d8f553206673c7b9 pbdf/gemeente/description.xml
......@@ -95,7 +95,7 @@ f373a2735a695d0fc7f88e0c55891da9e906020047a90c56791cb170b5e6e880 pbdf/surf/Issue
aa58cb8b1618971c865d904a45f30704cb5f0d21bde788de33a2fae1b2dca971 pbdf/surf/PublicKeys/0.xml
7df5fc06899a9a501a46b394d4af22abe9e510c61da83de39da0584285142554 pbdf/surf/description.xml
3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/surf/logo.png
f4259d85e172ff589fe3321c82a3b20000aebc15a872ecf07037992b0e0ca6ab pbdf/timestamp
0c45360ecfbe4d2bcf104ee07ce957c5e99e65b911ce0f9e99d034aa9275b6db pbdf/timestamp
376c856961c817091c896f838bd65dadd7ec63009324f857efeac67d10d5754e pbdf/vgz/Issues/machtiging/description.xml
28101078c16721b80c7427dcd154f6a0a9c55fb2b31bf674f03e8c526de235bf pbdf/vgz/Issues/machtiging/logo.png
1788199bbf3bfca2ec1c6dbe8fbe1680862881e1421c5c6124fd94098f911047 pbdf/vgz/PublicKeys/0.xml
......
No preview for this file type
1582013666
1582170470
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment