Unverified Commit c5b2d736 authored by Mike Alders's avatar Mike Alders Committed by GitHub
Browse files

Irmamobile update smalle fixes (#26)

* Content fix

* Delete one break

* Delete one linebreak

* Correct Dutch and English
parent 7217edb6
......@@ -38,7 +38,7 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• AGB-code</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• AGB-code</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
......
......@@ -31,18 +31,18 @@
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Zet je e-mailadres in je IRMA-app.\nJe kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.</nl>
</FAQIntro>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met jouw e-mailadres in de IRMA-app kun je laten zien dat dit e-mailadres echt van jou is.\n\nJe kunt bijvoorbeeld je e-mailadres gebruiken om op een website in te loggen. Of je kunt je e-mailadres aan een organisatie doorgeven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je emailadres</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• e-mailadres\n• e-mail domeinnaam</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op:\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n 3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Bankrekening</en>
<nl>Bank account</nl>
<en>Bank account</en>
<nl>Bankrekening</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>iDEAL</en>
......
......@@ -38,7 +38,7 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• telefoonnummer</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• telefoonnummer</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment