Commit 00b2a212 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

Focus radio interview toegevoegd

parent 04e5a6fe
Pipeline #49382 passed with stage
in 40 seconds
......@@ -16,6 +16,14 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* Radio interview [Echt of nep? De groeiende dreiging van
deepfakes](https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/72775-2021-02-23-echt-of-nep-de-groeiende-dreiging-van-deepfakes)
over nepnieuws, deep fakes en het belang van digitale
authenticatie en authenticiteit (bijv. met IRMA), in
wetenschapsprogramma [Radio
Focus](https://www.nporadio1.nl/radio-focus), 23/2/2021 [podcast
link](https://plinkhq.com/i/791101885/e/1000510276076).
* Artikel <em>Vertrouwelijk bellen met IRMA</em> in magazine
[Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/),
jan. 2021. [[deel1](../images/idbellen1.jpeg),
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment