Commit 02e120e9 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

small fixes to privacy policy

parent 77bb1367
Pipeline #40144 passed with stage
in 26 seconds
......@@ -23,7 +23,7 @@ samenwerkingsovereenkomst en een verwerkingsovereenkomst met
Als onderdeel van deze overeenkomst is SIDN uitvoerder bij de
registratie van nieuwe IRMA gebruikers. Daarbij bewaart SIDN per
gebruiker enkel een willekeurig gebruikersnaam (een pseudoniem), en,
alleen als de gebruiker dat zelf expliciet wil, een e-mail adres, en
alleen als de gebruiker dat zelf expliciet wil, een e-mailadres, en
daarnaast een zeer beperkte verzameling historische gebruiksgegevens,
zoals hieronder nader verklaard wordt.
......@@ -41,30 +41,30 @@ beschermd met een persoonlijke PIN code. Dit vormt de grondslag voor
de verwerking van de betreffende attributen door deze (derde)
partijen.
Door de stichting Privacy by Design en SIDN worden op drie manieren
Door de stichtingen Privacy by Design en SIDN worden op drie manieren
persoonsgegevens verwerkt.
1. **Continu.** Bij registratie wordt voor een nieuwe gebruiker van
IRMA een willekeurige gebruikersnaam automatisch gecreëerd. Als de
gebruiker daar zelf voor kiest wordt een zelfgekozen e-mail adres
gebruiker daar zelf voor kiest wordt een zelfgekozen e-mailadres
aan dit account gekoppeld. Dit is echter niet noodzakelijk. Het
e-mail adres wordt door de SIDN bewaard en beschermd, totdat de
e-mailadres wordt door SIDN bewaard en beschermd, totdat de
gebruiker de gegevens wijzigt of verwijdert of het account opheft,
in de [mijnIRMA](/mijnirma) omgeving.
De willekeurig gekozen gebruikersnaam is een pseudoniem waarmee de
accounts onderscheiden worden. Het (eventueel toegevoegde) e-mail
adres wordt gebruikt voor communicatie met de gebruiker,
accounts onderscheiden worden. Het (eventueel toegevoegde) e-mailadres
wordt gebruikt voor communicatie met de gebruiker,
bijvoorbeeld bij login op [mijnIRMA](/mijnirma). De stichting en
SIDN houden het e-mail adres van een IRMA gebruiker geheim en geven
SIDN houden het e-mailadres van een IRMA gebruiker geheim en geven
derden er geen toegang toe, tenzij daar een wettelijke verplichting
toe bestaat. De stichting en SIDN gebruiken het e-mail adres enkel
toe bestaat. De stichting en SIDN gebruiken het e-mailadres enkel
ten behoeve van de functionaliteit van IRMA.
Per account houden de stichting en SIDN gebruiksgegevens ("logs")
bij. Het enige doel daarvan is om een IRMA gebruiker inzage te
geven in het gebruik van het eigen account dat aan het eigen e-mail
adres gekoppeld is, om eventueel misbruik te kunnen detecteren en
geven in het gebruik van het eigen account dat aan het eigen e-mailadres
gekoppeld is, om eventueel misbruik te kunnen detecteren en
(vervolgens) het account af te kunnen sluiten. Met deze toegang tot
de eigen log-gegevens geeft de stichting vorm aan het recht op
inzage dat iedere IRMA gebruiker heeft. Deze log-gegevens worden
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment