Commit 02e59d38 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

meeting update

parent 68c52d35
Pipeline #54554 passed with stage
in 41 seconds
......@@ -45,23 +45,32 @@ Universiteit van Utrecht, op loopafstand van Centraal Station
Utrecht. Er is de volgende (onvolledige) lijst van sprekers /
onderwerpen. Een tijdschema volgt binnenkort.
* Pieter van der Meulen (SURF - Trust and Identity). *Using IRMA as
an alternative to in person identity validation*
1. 13:30 Opening, welkom
* Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal InkoopBureau,
CIB). *Landelijke uitrol van de Gehandicapten Parkeer App:
fraudebestrijding met behulp van IRMA*, zie ook
[GPA](https://www.gpkapp.nl/zo-werkt-het)
2. 13:30 - 14:00 Pieter van der Meulen (SURF - Trust and
Identity). *Using IRMA as an alternative to in person identity
validation*
* Hessel van Oorschot (TakeNode), *Bescherm je creatieve werk met een
unieke code in minder dan een minuut*, zie ook
[TakeNode.org](https://www.takenode.org)
3. 14:00 - 14:30 Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal
InkoopBureau, CIB). *Landelijke uitrol van de Gehandicapten
Parkeer App: fraudebestrijding met behulp van IRMA*, zie ook
[GPA](https://www.gpkapp.nl/zo-werkt-het)
* David.Lamers (Rabobank), *Deep dive & learnings from Datakeeper*,
zie ook [Datakeeper](https://datakeeper.nl/)
4. 14:30 - 15:00 David Lamers en Joris Lange (Rabobank), *Deep dive
& learnings from Datakeeper*, zie ook
[Datakeeper](https://datakeeper.nl/)
* Sietse Ringers en Martijn Sanders (SIDN), *State of the IRMA*
5. 15:00 - 15:30 Pauze
6. 15:30 - 16:00 Hessel van Oorschot (TakeNode), *Bescherm je
creatieve werk met een unieke code in minder dan een minuut*, zie
ook [TakeNode.org](https://www.takenode.org)
7. 16:00 - 16:30 Sietse Ringers en Martijn Sanders (SIDN), *State of
the IRMA*
Ter afsluiting is er informeel napraten in [The Streetfood
Club](https://thestreetfoodclub.nl/), Janskerkhof 9, Utrecht.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment