Commit 02fcea71 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

iculture lijst toegevoegd bij pers

parent 96696b11
......@@ -14,6 +14,8 @@ Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele informatie
volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* IRMA staat in de lijst met de [leukste nieuwe Nederlandse apps van september 2018](https://www.iculture.nl/apps/nederlandse-apps-september-2018/) van [iCulture](https://www.iculture.nl).
* Een
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/143823/nijmegen-test-identificatieapp-irma-die-privacy-waarborgt.html)
bericht, een [nu.nl
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment