Commit 04348dc2 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

IRMA meeting 5/3 added

parent 0aa57dfb
Pipeline #48998 passed with stage
in 39 seconds
......@@ -39,6 +39,42 @@ atmosphere is open and very much content-oriented.
### Upcoming IRMA meeting: Friday afternoon, March 5, 2021.
**Programme:**
1. 14:00 Opening
2. 14:05 Steven Gort (ICTU), "IRMA en Waardepapieren -- Visie op
attribuut gebasseerde credentials i.r.t. Publieke Dienstverlening"
3. 14:25 Joost Fleuren (Innovatielab KvK), "Know Your Customer
(KYC) check met delen bevoegdheden en machtigingen attributen,
i.s.m. Ivido"
3. 14:45 Henk Dieter Oordt (Tweede Golf), "ID-contact: betere
dienstverlening door jouw gemeente met meer grip op je gegevens"
4. 15:05 Marc De Jong (BZK), "Ontwikkelingen Digitale Overheid"
5. 15:20 Pauze
6. 15:30 Ineke van Gelder (Team Digitale Identiteit Amsterdam),
"Updates onderzoeken & next steps met IRMA in Amsterdam"
7. 15:50 Bernard van Gastel (Radboud Universiteit), "Locaal stemmen
met IRMA"
8. 16:10 [onbevestigd]
9. 16:30 Koen de Jonge (Procolix), "IRMA-meet"
10. 16:40 Sietse Ringers (SIDN), "Updates IRMA ontwikkelingen"
11. 16:50 Afsluiting
12. 17:00 Eind
### **Cancelled:** IRMA meeting: Friday afternoon, July 3, 2020.
Due to Covid-19 restrictions this meeting is postponed until after the
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment