Commit 05a8720f authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

invul demos van gemeente en alliander toegevoegd

parent 34ca4b52
......@@ -20,6 +20,16 @@ Login met e-mail adres
Adres opgave via automatisch invullen van velden
: <a class="button"
href="https://privacybydesign.foundation/demo/adres">Adres invullen</a>
<br>
Een vergelijkbare experimentele invul-demo is ontwikkeld door de
[Gemeente Nijmegen](https://www.nijmegen.nl/gns/no_index/irma/demo/)
en ook door het bedrijf
[Alliander](https://dev-diva-js-reference-3p.appx.cloud/), in het
kader de energietransitie (zie hun
[front-end](https://github.com/Alliander/diva-js-reference-3p-frontend)
en
[back-end](https://github.com/Alliander/diva-js-reference-3p-backend)
software).
Verificatie of iemand student is
: <a class="button"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment