Commit 06e30a5b authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

demo index text slightly changed

parent 565aada7
Pipeline #43769 passed with stage
in 44 seconds
......@@ -9,9 +9,10 @@ translations:
en: /demo-en
---
Deze pagina beschrijft hoe IRMA gebruikt kan worden om attributen voor
verschillende doeleinden te onthullen. Bij ieder van de onderstaande
knoppen wordt verdere uitleg gegeven.
Deze pagina geeft uitleg over verschillende mogelijke toepassingen van
IRMA, om jezelf bekend te maken maar ook om zelf een digitale
handtekeningen te zetten. Bij ieder van de onderstaande knoppen wordt
verdere uitleg gegeven.
Login met e-mail adres
: <a class="button" href="/demo/mail">E-mail login</a>
......
......@@ -9,9 +9,10 @@ translations:
nl: /demo
---
This page describes how IRMA can be used to disclose attributes for
different purposes. With each of the buttons below additional
information is provided.
This page describes different possible applications of IRMA, both for
disclosing relevant information about yourself and for digital
signing. With each of the buttons below additional information is
provided.
Log in with e-mail address
: <a class="button" href="/demo-en/mail">E-mail log in</a>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment