Commit 087bbc89 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

inGovernment article added

parent c3713122
......@@ -16,6 +16,12 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Interview [Gemeente Nijmegen wil open en weerbaar
zijn](../pdf/irma-ingovernment-september-2019.pdf) met Marijn van
der Linden van de gemeente Nijmegen over IRMA, in tijdschrift
[InGovernment](https://onlinetouch.nl/ingovernment), een platform
voor de digitale overheid, sept. 2019.
* Leidsche Verzekering Maatschappij stelt een klant in een
klachtenprocedure over het gedoe rond het
bewijzen-van-in-leven-zijn (attestatie de vita) het gebruik van de
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment