Commit 1960f46a authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

files added

parent 8adf63eb
---
layout: page
title: Friends and Heros of the foundation
meta_title: Friends
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /support/
language: en
translations:
nl: /steun
---
The Privacy by Design foundation wishes to offer as many of its
services as possible for free. However, the activities of the
foundation do cost money, for instance, in order to keep the IRMA
infrastructure up and running and to develop and maintain new services
and software (among which, in particular, the [IRMA
app](https://privacybydesign.foundation/download/)).
The Privacy by Design foundation is a non-for-profit organisation.
But it does need funding for its activities. This is where you can
help, certainly if you appreciate the foundation's activities.
The foundation awards the special status *Friend of the Foundation* or
*Hero of the Foundation* to companies and other organisations, or
private citizens, that support the foundation with at least
ten thousand Euro (friends) or hundred thousand Euro (heros).
When you are interested in becoming a friend or hero of the
foundation, please contact the chairman of the foundation (voorzitter
'at' privacybydesign.foundation). Possible reasons for supporting the
foundation are:
* You value the development of a non-commercial open source identity
platform that can be used by anyone.
* You are a (current or future) user of IRMA and would like the
foundation to be (financially) sufficiently stable so that it can
continue its activities in the long run.
Friend/hero-ship of the foundation does not give any policy influence:
the foundation is and remains independent. The foundation wil, if
needed, support its friends and heros first when operational problems
arise. Financial contributions will be spent only in line with the
[goals](https://privacybydesign.foundation/about/) of the foundation.
The foundation publishes a year report containing a financial
statement.
---
layout: page
title: Vrienden en Helden van de Stichting
meta_title: Vrienden
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /steun/
language: nl
translations:
en: /support
---
De stichting Privacy by Design wil zo veel mogelijk van haar diensten
gratis aanbieden. De activiteiten van de stichting kosten echter wel
geld, zoals bijvoorbeeld het in de lucht houden van de IRMA
infrastructuur en het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe diensten
en software (waaronder in het bijzonder de [IRMA
app](https://privacybydesign.foundation/download/)).
De stichting Privacy by Design heeft geen winstoogmerk, maar heeft
toch geld nodig. U kunt daarbij helpen, zeker als u de stichting een
warm hart toedraagt.
De stichting kent de speciale status *Friend of the Foundation* of
*Hero of the Foundation* toe aan bedrijven of andere organisaties, of
aan particulieren, die de stichting steunen met een bedrag van
minstens tienduizend Euro (vrienden) of honderdduizend Euro
(helden).
Heeft u belangstelling om ook vriend of held van de stichting te
worden, neem dan contact op met de voorzitter van de stichting
(voorzitter 'at' privacybydesign.foundation). Mogelijke redenen om de
stichting te ondersteunen zijn:
* U vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk niet-commercieel
open source identiteitsplatform is, waar iedereen gebruik van kan
maken.
* U bent (huidig of toekomstig) gebruiker van IRMA en wil
dat de stichting (financieel) voldoende stabiel is om haar
activiteiten op langere termijn voort te zetten.
Vriendschap/heldendom van de stichting levert geen invloed op het
beleid: de stichting is en blijft onafhankelijk. De stichting zal wel,
zonodig, haar vrienden en helden bij operationele problemen als eerste
bijstaan. Financiële bijdragen zullen enkel in lijn met de
[doelstellingen](https://privacybydesign.foundation/over/) van
de stichting besteed worden. De stichting publiceert een jaarverslag
met daarin een financiële verantwoording.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment