Commit 19c55230 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

nijmegen brp added

parent 844f4e2a
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit BRP
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /uitgifte-brp/
language: nl
translations:
en: /issuance-brp
---
In de Basisregistratie Personen
([BRP](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/))
houdt de overheid gegevens bij van alle mensen die in Nederland wonen
--- of er gewoond hebben en er nog een band onderhouden. Iedere
gemeente in Nederland heeft toegang tot de BRP om burgers van dienst
te kunnen zijn. Gemeenten hebben niet alleen toegang tot gegevens van
hun eigen burgers, maar ook van burgers in andere gemeenten.
De gemeente [Nijmegen](https://www.nijmegen.nl) geeft IRMA attributen
uit vanuit de BRP. Deze dienst is in principe beschikbaar voor
iedereen die in de BRP geregistreerd staat en kan inloggen met
[DigiD](https://www.digid.nl). Het gaat om de volgende attributen:
* initialen
* achternaam
* geboortedatum
* leeftijdsgrenzen (boven de 12, 16, 18, 21 of 65)
* geslacht
* adres
* postcode
* plaats
* Burger Service Nummer (BSN).
De attributen worden door de gemeente Nijmegen voorzien van een
digitale handtekening. De stichting Privacy by Design heeft hierbij
geen rol.
De geldigheid van deze attributen is vooralsnog gezet op *drie
maanden*. Deze termijn is in de huidige eerste fase bewust kort
gekozen. Op termijn zal deze uitgifte van IRMA attributen vanuit de
BRP mogelijk ook door andere gemeenten, of door gemeenten gezamenlijk,
uitgevoerd worden.
**Waarschuwing.** Het BSN attribuut mag alleen gebruikt worden door
organisaties die hier een wettelijke basis voor hebben. Voor ieder
ander is het gebruik van het BSN attribuut bij wet verboden, zie ook
de
[informatie](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-organisaties-mogen-mijn-burgerservicenummer-bsn-gebruiken)
hierover van de overheid.
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.
......@@ -23,6 +23,7 @@ kan zo attributen krijgen over degene die via iDIN inlogt, namelijk:
* initialen
* achternaam
* geboortedatum
* leeftijdsgrenzen (boven de 12, 16, 18, 21 of 65)
* geslacht
* adres
* postcode
......
......@@ -53,6 +53,12 @@ laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden.
Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)
: Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit BRP</a>
[Meer informatie](/uitgifte-brp)
Attributen via iDIN
: Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats
<a class="button" href="/uitgifte/idin">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment