Commit 1beba003 authored by Ivar Derksen's avatar Ivar Derksen
Browse files

Added pages for name and logo usage

parent cf9b5941
......@@ -42,6 +42,8 @@ nl:
url: /publicaties/
- title: Technische documentatie
url: https://irma.app/docs
- title: Gebruik naam en logo
url: /naam-en-logo/
- title: Over de stichting
side: right
......@@ -108,6 +110,8 @@ en:
url: /publications/
- title: Technical documentation
url: https://irma.app/docs
- title: Name and logo usage
url: /name-and-logo/
- title: About the foundation
side: right
......
---
layout: page
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Gebruik naam en logo
permalink: /naam-en-logo
language: nl
translations:
en: /name-and-logo
---
De stichting Privacy by Design bezit de rechten m.b.t. de IRMA naam en
het IRMA logo. De IRMA naam en/of het IRMA logo mag niet worden
gereproduceerd zonder (schriftelijke, per email) toestemming van de
stichting. Met deze toestemming bent u vrij om het logo te gebruiken
voor eigen doeleinden, zoals het documenteren of promoten van
producten waarin IRMA gebruikt wordt. U kunt uw verzoek om toestemming
voor het gebruik van het IRMA logo doen per mail naar
<a href="mailto:logo@privacybydesign.foundation">logo@privacybydesign.foundation</a>,
waarin u toelicht waarvoor u het logo wilt gebruiken. De stichting behoudt zich het
recht voor de toestemming tot gebruik van het logo te weigeren of in te trekken in
geval van (bedoeld of onbedoeld) ongepast gebruik. De stichting
behoudt zich tevens het recht te verwijzen naar, of het reproduceren
van, uw materiaal waarin het IRMA logo gebruikt wordt, bijvoorbeeld
voor gebruik in overzichten of presentaties.
In het geval u de IRMA naam of het IRMA logo wil integreren in een
eigen product naam of logo is in aanvulling op bovengenoemde
toestemming een contract nodig waarin geregeld wordt hoe de stichting
Privacy by Design voordeel heeft van zulk gebruik.
Hieronder kunt de IRMA logo's downloaden.
<div class="row" style="width: 100%">
<div class="columns" style="width: 100%">
<img src="/images/irma_logo.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
<h3>IRMA logo</h3>
<ul>
<li>Icon (favicon) &emsp;<a href="/irma-logos/favicon.ico">Download</a></li>
<li>Complete logoset (gecombineerd in zip-bestand)<br><a href="/irma-logos/logo.zip">Download</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="columns" style="width: 100%">
<img src="/images/irma_logo_for_colored_background.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
<h3>IRMA logo voor gekleurde achtergronden</h3>
<ul>
<li>Complete logoset (gecombineerd in zip-bestand)<br><a href="/irma-logos/logo_for_colored_backgrounds.zip">Download</a></li>
</ul>
</div>
</div>
---
layout: page
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Name and logo usage
permalink: /name-and-logo
language: en
translations:
en: /naam-en-logo
---
The Privacy by Design foundation holds the rights to the IRMA name and
logo. The IRMA name and logo can not be reproduced without the
(written, per email) permission of the foundation. With this
foundation's permission, you are welcome to use the IRMA logo as such,
in unaltered form, for a variety of applications, such as
documentation and promotion of products that use IRMA. You can request
permission to use the IRMA logo via an e-mail to
<a href="mailto:logo@privacybydesign.foundation">logo@privacybydesign.foundation</a>,
detailing your intended use. The foundation reserves the right to deny or revoke
usage permission in case of inappropriate (intended or actual) use. The
foundation also reserves the right to point to or reproduce your
materials containing the IRMA logo, for instance in an overview or
presentation.
In case you wish to integrate the IRMA name or logo into your own
product name or logo you need to have in addition to the
above-mentioned written consent a contract with the Privacy by Design
foundation that regulates how the foundation benefits from such usage.
You can download the IRMA logos below.
<div class="row" style="width: 100%">
<div class="columns" style="width: 100%">
<img src="/images/irma_logo.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
<h3>IRMA logo</h3>
<ul>
<li>Icon (favicon) &emsp;<a href="/irma-logos/favicon.ico">Download</a></li>
<li>Full logo set (combined in zip file)<br><a href="/irma-logos/logo.zip">Download</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="columns" style="width: 100%">
<img src="/images/irma_logo_for_colored_background.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
<h3>IRMA logo for colored backgrounds</h3>
<ul>
<li>Full logo set (combined in zip file)<br><a href="/irma-logos/logo_for_colored_backgrounds.zip">Download</a></li>
</ul>
</div>
</div>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment