Commit 1dda694a authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

brief aan Knops en Vijlbrief

parent 21a61b87
Pipeline #40132 passed with stage
in 30 seconds
......@@ -16,6 +16,11 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* [Brief](../pdf/eherkenning-aanbod-pbdf-maart20.pdf) van de
stichting Privacy by Design aan minister Knops en staatssecretaris
Vijlbrief met daarin een aanbod ten behoeve van gratis inloggen
door bedrijven.
* [Brief](../pdf/eherkenning-pbdf-maart20.pdf) van de stichting
Privacy by Design aan de vaste commissie financiën van de
Tweede Kamer over de aanschafkosten van eHerkenning en over IRMA
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment