Commit 1fe53192 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs

usage added to front page

parent f31b15f8
Pipeline #43435 passed with stage
in 39 seconds
---
layout: page
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: IRMA usage
permalink: usage/
language: en
translations:
nl: /gebruik
---
Below is a list of websites where IRMA can now be used for login.
* [IRMA-meet](https://irma-meet.nl/) for video calling where
participants first have to prove who they are.
* [Helder.health](https://helder.health/) for medical doctors to
get access to the dossiers of patients.
* [Ivido](https://ivido.nl/) a personal health environment for
everyone who signs up.
* [VGZ](https://www.vgz.nl/irma#/) for medical cost declarations by
representatives.
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) for adding personal data to a
pdf document.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) for
managing ones own IRMA app and for inspecting its usage.
Undoubtedly, this list is not complete. Please inform us about missing
(stable) IRMA applications (at: irma 'at' privacybydesign.foundation).
There is a separate page for IRMA [demos](/demo-en).
......@@ -4,28 +4,37 @@ header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: IRMA gebruik
permalink: /gebruik/
language: nl
translations:
en: /usage
---
IRMA heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een academisch
experiment tot een bruikbare oplossing voor privacy-vriendelijk
identity management. Echter, IRMA staat nog in de kinderschoenen.
Veel gebruikservaring moet nog opgebouwd worden.
Desondanks worden nu experimenten opgezet met verschillende partners
in de volgende sectoren.
Ziehier een lijstje van websites waar IRMA nu gebruikt kan worden om
in te loggen.
* [IRMA-meet](https://irma-meet.nl/) voor videobellen waarbij de
deelnemers eerst moeten bewijzen wie ze zijn.
* [Helder.health](https://helder.health/) voor artsen om toegang te
krijgen tot medische dossiers van patiënten.
* [Ivido](https://ivido.nl/) een persoonlijke gezondheidsomgeving
(PGO) voor iedereen die zich aanmeldt.
* [Declaratie bij VGZ](https://www.vgz.nl/irma#/) voor
zaakwaarnemers.
* hoger onderwijs
* patiëntenzorg
* toegang tot huizen van de toekomst
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) voor het toevoegen van
persoonsgegevens aan een pdf document.
Er is een experimentele aansluiting gerealiseerd van IRMA op het
authenticatie systeem [iDIN](http://www.idin.nl) van de banken,
waarmee attributen die door een bank verschaft zijn in een IRMA app op
de telefoon geladen kunnen worden. Deze aansluiting wordt op dit
moment geprofessionaliseerd.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) voor het
beheer van de eigen IRMA app en inzien van het gebruik ervan.
Het is echter al goed mogelijk zelf met de [IRMA
app](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu)
te experimenteren, bijvoorbeeld op de volgende webpagina.
Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Laat het vooral weten als er
(stabiele) IRMA toepassingen zijn die hier ontbreken (op: irma 'at'
privacybydesign.foundation).
* [demo](https://demo.irmacard.org/)
Op een aparte pagina zijn ook [demo's](/demo) van het gebruik van IRMA
beschikbaar.
......@@ -16,6 +16,13 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Artikel [Privacyvriendelijke authenticatieapp IRMA krijgt nieuw
uiterlijk](https://tweakers.net/nieuws/168124/privacyvriendelijke-authenticatieapp-irma-krijgt-nieuw-uiterlijk.html)
op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de geheel
vernieuwde IRMA app, gebaseerd op het
[persbericht](https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/app-privacyvriendelijk-identiteitsplatform-irma-vernieuwd)
van SIDN, 8 juni 2020.
* Interview in programma [ZOOM: nog nooit zo populair nog nooit
zoveel
kritiek](https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10407276/zoom-nog-nooit-zo-populair-nog-nooit-zoveel-kritiek)
......
......@@ -21,11 +21,14 @@ widget2:
image: irma-meet.svg
text: "Sometimes you do not already know people in video calls, but you do need to be certain. IRMA supports a new service for authenticated video calls."
widget3:
title: IRMA itself
url: /irma-en/
text: IRMA is the unique platform that makes you digitally <em>self-sovereign</em> and gives you full control over your personal data&#58; with IRMA on your phone you are empowered not only to prove who you are, but also to digitally sign statements.
title: IRMA usage
url: /usage
image: irma_logo-02.png
text: "An overview of websites where IRMA can now be used for login."
# url: /irma-en/
# text: IRMA is the unique platform that makes you digitally <em>self-sovereign</em> and gives you full control over your personal data&#58; with IRMA on your phone you are empowered not only to prove who you are, but also to digitally sign statements.
# image: irma-video-youtube.png
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
# video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
# title: Cooperation with SIDN
# url: https://www.sidn.nl/a/internet-security/why-would-you-share-more-data-than-you-need-to?language_id=2
# image: SIDN-IRMA-signing-3-12-2018.jpg
......
......@@ -20,10 +20,10 @@ widget2:
image: irma-meet.svg
text: "Soms ken je mensen niet van te voren in een video gesprek en is zekerheid over wie ze zijn belangrijk. IRMA geeft die zekerheid in een nieuwe dienst voor geautheniceerde video gesprekken."
widget3:
title: IRMA wint Internet Innovatie Award 2019
url: https://awards.isoc.nl/innovatie/2019/
image: isoc-prijs.jpg
text: "De stichting Privacy by Design heeft de Internet Innovatie Award 2019 van de Internet Society gewonnen voor het identiteitsplatform IRMA."
title: Overzicht IRMA gebruik
url: /gebruik
image: irma_logo-02.png
text: "Een overzicht van websites waar IRMA nu gebruikt wordt om in te loggen."
---
### Stichting Privacy by Design
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment