Commit 213bbab0 authored by Maja Reissner's avatar Maja Reissner
Browse files

Merge branch 'master' into reorder-IRMA-usage-items

parents f3253483 5eac46ce
......@@ -45,6 +45,10 @@ Universities
storage](https://www.surf.nl/en/news/pilot-surfdrive-for-students)
for students, af authentication with IRMA.
Insurances
* Access to your own insurance data at [Foundation
CIS](https://www.stichtingcis.nl/); so far available in Dutch only.
Digital signatures
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) for adding personal data to a
pdf document.
......
......@@ -47,6 +47,10 @@ Universiteiten
opslag](https://www.surf.nl/nieuws/pilot-surfdrive-voor-studenten)
voor studenten, na authenticatie met IRMA.
Verzekeringen
* Inzage in de eigen verzerkeringsgegevens bij [Stichting
CIS](https://www.stichtingcis.nl/).
Digitale handtekeningen
* [030 IRMA](https://www.030irma.nl/) voor het toevoegen van
persoonsgegevens aan een pdf document.
......
......@@ -48,6 +48,11 @@ onderwerpen. Een tijdschema volgt binnenkort.
* Pieter van der Meulen (SURF - Trust and Identity). *Using IRMA as
an alternative to in person identity validation*
* Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal InkoopBureau,
CIB). *Landelijke uitrol van de Gehandicapten Parkeer App:
fraudebestrijding met behulp van IRMA*, zie ook
[GPA](https://www.gpkapp.nl/zo-werkt-het)
* Hessel van Oorschot (TakeNode), *Bescherm je creatieve werk met een
unieke code in minder dan een minuut*, zie ook
[TakeNode.org](https://www.takenode.org)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment