Commit 236a5910 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

digitaleoverheid interview link vervangen door google-cache

parent 305cb82d
......@@ -16,8 +16,11 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Interview [Van een zorgverzekering aanvragen tot online winkelen:
met IRMA kun je alle kanten op](https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/van-een-zorgverzekering-aanvragen-tot-online-winkelen-met-irma-kun-je-alle-kanten-op/) with IRMA CTO Sietse Ringers, 27/5/2019.
* Interview *Van een zorgverzekering aanvragen tot online winkelen:
met IRMA kun je alle kanten op*, via [google cache
link](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cECysL1xGFYJ:https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/van-een-zorgverzekering-aanvragen-tot-online-winkelen-met-irma-kun-je-alle-kanten-op/+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl), met IRMA CTO Sietse Ringers, 27/5/2019.
(Het artikel via de oorspronkelijke [link](https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/van-een-zorgverzekering-aanvragen-tot-online-winkelen-met-irma-kun-je-alle-kanten-op/) is een week na publicatie verwijderd van de digitaleoverheid website, om onduidelijke redenen.)
* Artikel [Cyberalchemie: onze cryptografische toekomst volgens Bart
Jacobs](https://www.nederlandseboekengids.com/20190515-dirk-vis/)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment