Commit 2dfa3489 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Voeg eduGAIN toe aan uitgifte-pagina

parent 8443245e
......@@ -76,12 +76,19 @@ Sociaal netwerk-attributen
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen via LinkedIn</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
Attributen via SURFconext
Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
<img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a>
[Meer informatie](/uitgifte-surfconext)
Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/edugain?action=login">
<img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a>
Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. Mocht hij niet werken zoals verwacht horen wij het graag!
<!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
: Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme
<a class="button" href="/uitgifte/big">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment