Commit 34ca4b52 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

typos

parent 646d2b56
......@@ -164,7 +164,7 @@ kinderen.
### <a name="hoe"></a>3. Hoe kom ik aan attributen en hoe gebruik ik ze?
In het IRMA identity platvorm worden uw persoonlijke attributen
In het IRMA identity platform worden uw persoonlijke attributen
beveiligd opgeslagen in de IRMA app op uw eigen telefoon (of
tablet). De app heeft een eigen PIN die nodig is voor het gebruik. Die
PIN moet er voor zorgen dat niemand anders uw attributen in de app kan
......@@ -544,7 +544,7 @@ partijen authenticatie eisen en mechanismen opleggen aan minder
machtige partijen. De stichting Privacy by Design is sterk van
doordrongen van dergelijke maatschappelijk relevante issues en
probeert met waarden-gebaseerd ontwerp IRMA aan te bieden als
transparant open identity platvorm voor proportionele en
transparant open identity platform voor proportionele en
context-afhankelijke authenticatie, dat gebruikers een sterke, in
plaats van een zwakke, positie geeft (*empowering users*). Deze
contekst-afhankelijkheid sluit aan bij [Helen
......@@ -662,7 +662,7 @@ worden, en er zijn ook geen centrale partijen die voor iedere
authenticatie een prijs kunnen vragen. Voor gebruikers is dat
misschien juist weer een voordeel.
Echter, met het identity platvorm IRMA is wel degelijk economisch
Echter, met het identity platform IRMA is wel degelijk economisch
levensvatbaar. Het uitgeven en controleren van attributen kan een
commerciële dienst zijn, die door derde partijen tegen betaling
uitgevoerd wordt. Ook kan voor de uitgifte van speciale attributen,
......@@ -678,7 +678,7 @@ basis set attributen.
### <a name="meedoen"></a>10. Hoe kan ik meedoen of bijdragen?
IRMA is een identity platvorm dat van onderaf opgebouwd wordt en niet
IRMA is een identity platform dat van onderaf opgebouwd wordt en niet
van bovenaf opgelegd. IRMA zal zich moeten bewijzen via overtuigende
toepassingen. Daar wordt nu door verschillende partijen aan gewerkt.
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ widget1:
title: Privacy by Design
url: /doelstelling/
image: pbd.png
text: De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platvorm IRMA, een afkorting voor <em>I Reveal my Attributes</em>.
text: De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform IRMA, een afkorting voor <em>I Reveal my Attributes</em>.
widget2:
title: IRMA
url: /irma/
......@@ -36,7 +36,7 @@ Universiteit en het Privacy and Identity Lab
[PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke
non-profit spin-off.
De stichting richt zich vooral op het eigen identity platvorm
De stichting richt zich vooral op het eigen identity platform
[IRMA](/irma) voor privacy-vriendelijke attribuut-gebaseerde
authenticatie. De aanpak is gebaseerd op gratis beschikbare open
source software.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment