Commit 3780d04a authored by David Venhoek's avatar David Venhoek
Browse files

Fixed bug in dutch index widgets.

parent a2d6020e
Pipeline #31360 passed with stage
in 31 seconds
......@@ -13,7 +13,7 @@ widget1:
title: BRP attributen in IRMA
url: /uitgifte-brp/
image: nijmegen_logo_inverted.png
text: Elke burger in Nederland kan IRMA attributen vanuit de basisregistratie personen in de eigen [IRMA app](https://irma.app/) laden. Dit werkt via een DigiD login bij de gemeene Nijmegen. Dit wordt door tientallen gemeenten gesteund. Hier kunnen veel nieuwe IRMA toepassingen, bijv. in de zorg, op voortbouwen.
text: Elke burger in Nederland kan IRMA attributen vanuit de basisregistratie personen in de eigen <a href="https://irma.app/">IRMA app</a> laden. Dit werkt via een DigiD login bij de gemeene Nijmegen. Dit wordt door tientallen gemeenten gesteund. Hier kunnen veel nieuwe IRMA toepassingen, bijv. in de zorg, op voortbouwen.
widget2:
title: Onderzoek naar digitale identiteit met IRMA
url: https://omooc.nl/inzicht/digitale-identiteit/
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment