Commit 3929284e authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Consistently use 'u' in dutch privacy policy

parent 6529a688
Pipeline #47004 passed with stage
in 36 seconds
......@@ -107,24 +107,24 @@ persoonsgegevens verwerkt.
wordt de gebruiker eerst gevraagd zichzelf met attributen te authenticeren. Ook deze
attributen van de gebruiker worden hierna terstond verwijderd.
De stichting moet ook het IP-adres van je computer of telefoon
De stichting moet ook het IP-adres van uw computer of telefoon
verwerken in de volgende gevallen:
* Je bezoekt deze of een andere website van de stichting;
* Je scant een QR-code met je IRMA-app van een van de uitgevers of demo's
* U bezoekt deze of een andere website van de stichting;
* U scant een QR-code met uw IRMA-app van een van de uitgevers of demo's
van de stichting (op desktop), of wanneer (op mobiel) de IRMA app geopend
wordt door een van die uitgevers of demo's;
* Wanneer je (na de vorige stap) in de IRMA-app gegevens ontvangt of vrijgeeft
* Wanneer u (na de vorige stap) in de IRMA-app gegevens ontvangt of vrijgeeft
bij een van de IRMA-applicaties van de stichting.
In deze gevallen wordt je IP-adres niet opgeslagen, tenzij er sprake is van
een technische fout. In dat geval wordt je IP-adres voor twee weken opgeslagen,
In deze gevallen wordt uw IP-adres niet opgeslagen, tenzij er sprake is van
een technische fout. In dat geval wordt uw IP-adres voor twee weken opgeslagen,
en daarna automatisch verwijderd.
Daarnaast wordt bij de laatste stap (het ontvangen of vrijgeven van gegevens)
je IP-adres ook verwerkt en gelogd door [SIDN](https://sidn.nl), een partner
uw IP-adres ook verwerkt en gelogd door [SIDN](https://sidn.nl), een partner
van de stichting die de [IRMA keyshare server](/irma-uitleg/#motorkap) draait.
Dit geldt ook wanneer je gegevens ontvangt of vrijgeeft bij andere partijen
Dit geldt ook wanneer u gegevens ontvangt of vrijgeeft bij andere partijen
dan de stichting.
De stichting maakt via een eigen [dashboard](/dashboard/)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment