Commit 491bdcce authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

meeting update

parent 02e59d38
Pipeline #54595 passed with stage
in 37 seconds
......@@ -62,9 +62,8 @@ onderwerpen. Een tijdschema volgt binnenkort.
5. 15:00 - 15:30 Pauze
6. 15:30 - 16:00 Hessel van Oorschot (TakeNode), *Bescherm je
creatieve werk met een unieke code in minder dan een minuut*, zie
ook [TakeNode.org](https://www.takenode.org)
6. 15:30 - 16:00 Dennis Bor en Lian Vervoort (Radboud Universiteit),
*Twid: tegengaan van desinformatie op Twitter met IRMA*
7. 16:00 - 16:30 Sietse Ringers en Martijn Sanders (SIDN), *State of
the IRMA*
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment