Commit 4e809c15 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

file forgotten

parent 9eb304cb
---
layout: page
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Videos & Tekeningen
meta_title: Videos
permalink: /videos/
language: nl
translations:
en: /videos
---
Hieronder staan eerst verschillende videos over IRMA en daarna nog
enkele [tekeningen](#cartoons). Ze staan in omgekeerde chronologische
volgorde.
## Videos
* Een [OMOOC](https://omooc.nl/) video van jan. 2019, over online
identiteiten, ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse
Zaken, met Wouter Welling, Marleen Stikker, Bart Jacobs en Martijn
van der Linden.
<div style="text-align:center;margin:1.5em"> <iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/ctz-GoIL6W0"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"
allowfullscreen></iframe> </div>
* Op de VNG Fieldlab week (24-28 sept. 2018) in Zwolle had de
gemeente Haarlem een ijskast gevuld met
[Club-Mate](https://motherboard.vice.com/en_us/article/xywxm7/how-a-german-soda-became-hackers-fuel-of-choice)
die alleen met het juiste IRMA attribuut.
<div style="text-align:center;margin:1.5em"> <iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/qEUbyLFk_IU"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"
allowfullscreen></iframe> </div>
* In het filmpje hieronder, van mei 2018, geven Brinda Hampiholi en
Sietse Ringers technische uitleg over de integratie van IRMA
attribuut-controle in een website. Voor meer informatie, zie de
[technische documentatie](/documentation).
<div style="text-align:center;margin:1.5em"> <iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/5aYQ2N7KR3c"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"
allowfullscreen></iframe> </div>
* Hierbij de eerste (engelstalige) IRMA video van de Radboud
Universiteit, uit 2016, met uitleg van ontwikkelaar van het eerste
uur Wouter Lueks.
<div style="text-align:center;margin:1.5em"> <iframe width="560"
height="315"
src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/q6IihEQFPys"
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"
allowfullscreen></iframe> </div>
## <a name="cartoons"></a> Tekeningen
* Bij gelegenheid van de ISOC Internet Innovation Award 2019:
<img align="middle" src="../images/isoc-award-cartoon-2019.jpeg" alt="ISOC prijs" style="border:10px solid white" >
<br>
* Van de VNG Fieldlab bijeenkomst in Zwolle, 24-28 sept. 2018:
<img align="middle" src="/images/irma-drawing.jpg" alt="fieldlab" style="border:10px solid white" >
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment