Commit 50224286 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

small updates

parent d38c7c40
Pipeline #48974 passed with stage
in 38 seconds
......@@ -48,6 +48,11 @@ capacity and are not being paid for it.
organizing funding and actually realizing and implementing these
innovations.
* Monique Hennekens is a trainee judge at the court of appeal of
Arnhem-Leeuwarden. Before that, Monique was an attorney-at-law,
specialised in privacy and IT law. Monique helps the Privacy by
Design foundation with the legal aspects regarding IRMA.
* Tim Vermeulen (t.vermeulen 'at' privacybydesign.foundation) is IT
R&D Manager at network company Alliander. His teams works on
embedding innovative IT solutions in the energy landscape. This
......
......@@ -43,7 +43,10 @@ persoonlijke titel en worden hiervoor niet betaald.
ervaring als ICT-manager en als Security Officer binnen de Radboud
Universiteit.
* Monique Hennekens
* Monique Hennekens is raadsheer in opleiding bij het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden, team handel. Daarvoor was Monique advocaat met
als specialisatie het privacy- en IT-recht. Binnen de stichting
helpt Monique met de juridische aspecten rond IRMA.
* Tim Vermeulen (t.vermeulen 'at' privacybydesign.foundation) is IT
R&D Manager bij netwerkbedrijf Alliander. Zijn team werkt aan het
......
......@@ -16,6 +16,12 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2021
* Artikel <em>Vertrouwelijk bellen met IRMA</em> in magazine
[Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/), jan.
2021. [[deel1](../images/idbellen1.jpg),
[deel2](../images/idbellen2.jpg), [deel3](../images/idbellen3.jpg)]
over het project [IDbellen](https://www.idbellen.nl/).
* [Digitale hersteloperatie
nodig](https://rog.pleio.nl/news/view/bae59e32-3103-46f2-9c61-621332c71227/nieuwe-verhalen-in-rog-magazine-deel3),
in Magazine voor Regie op Gegevens, nr. 3, jan 2021.
......@@ -48,8 +54,9 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
van 2 april 2020 en het
[persbericht](https://www.drechtsteden.nl/Nieuws/Innovatiebudget_voor_ID_Contact)
voor een opvolg project *ID-contact* dat subsidie krijgt van het
ministerie van Binnenlandse zaken. * Artikel [Privacyvriendelijke
authenticatieapp IRMA krijgt nieuw
ministerie van Binnenlandse zaken.
* Artikel [Privacyvriendelijke authenticatieapp IRMA krijgt nieuw
uiterlijk](https://tweakers.net/nieuws/168124/privacyvriendelijke-authenticatieapp-irma-krijgt-nieuw-uiterlijk.html)
op tech website [Tweakers](https://tweakers.net) over de geheel
vernieuwde IRMA app, gebaseerd op het
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment