Commit 558d8189 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

computable link added

parent 57a0b8cd
......@@ -16,6 +16,12 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2019
* Artikel [Alibaba of
Irma?](https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/security/6817080/1444691/alibaba-of-irma.html)
in [Computable](https://www.computable.nl) naar aanleiding van een
IRMA presentatie op het congres [Overheid
360](https://www.overheid360.nl/) op 7 okt. 2019 in Utrecht.
* Interview [Gemeente Nijmegen wil open en weerbaar
zijn](../pdf/irma-ingovernment-september-2019.pdf) met Marijn van
der Linden van de gemeente Nijmegen over IRMA, in tijdschrift
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment