Commit 55ddb40c authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

title change

parent a8eeb328
......@@ -15,7 +15,7 @@ widget1:
image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik.
widget2:
title: OMOOC onderzoekt digitale identiteit
title: Onderzoek naar digitale identiteit met IRMA
url: https://omooc.nl/inzicht/digitale-identiteit/
text: "Wouter Welling van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt voor OMOOC digitale identiteit en IRMA, en interviewt Bart Jacobs, Marleen Stikker en Martijn van der Linden."
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/omooc-digitale-identiteit-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment