Commit 5eac46ce authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

talks update

parent 3c41ea56
Pipeline #54333 passed with stage
in 38 seconds
......@@ -48,6 +48,11 @@ onderwerpen. Een tijdschema volgt binnenkort.
* Pieter van der Meulen (SURF - Trust and Identity). *Using IRMA as
an alternative to in person identity validation*
* Remko Hoekstra en Ewout van Haeften (Centraal InkoopBureau,
CIB). *Landelijke uitrol van de Gehandicapten Parkeer App:
fraudebestrijding met behulp van IRMA*, zie ook
[GPA](https://www.gpkapp.nl/zo-werkt-het)
* Hessel van Oorschot (TakeNode), *Bescherm je creatieve werk met een
unieke code in minder dan een minuut*, zie ook
[TakeNode.org](https://www.takenode.org)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment