Commit 634c2a75 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

videos added to IRMA meeting

parent 8839cce4
Pipeline #49830 passed with stage
in 41 seconds
......@@ -83,40 +83,49 @@ Deze videodienst maakt gebruik van
browser moet werken. Heb je toch problemen, probeer dan Google's
Chrome browser. Die lijkt het soepelst te werken, op alle platformen.
[Video's](https://www.youtube.com/playlist?list=PL4oSeW0AbF-kf39Wk5CKZ_D2RiHJQnNsq) van deze bijeenkomst.
1. 14:00 Opening
2. 14:05 Steven Gort (ICTU), "IRMA en Waardepapieren -- Visie op
attribuut gebasseerde credentials i.r.t. Publieke Dienstverlening"
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/Kennissessie-IRMA-en-Waardepapieren.pdf)]
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/Kennissessie-IRMA-en-Waardepapieren.pdf)] [[video](https://www.youtube.com/watch?v=lfWGalGOXXs)]
3. 14:25 Joost Fleuren (Innovatielab KvK), "Know Your Customer
(KYC) check met delen bevoegdheden en machtigingen attributen,
i.s.m. Ivido"
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/KVK-InnovatieLab-KYC.pdf)]
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=eJuFp9tBDVw)]
3. 14:45 Henk Dieter Oordt (Tweede Golf) en Lisa Bosma
(Drechtsteden), "ID-contact: betere dienstverlening door jouw
gemeente met meer grip op je gegevens"
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/ID-Contact-IRMA-meetup.pdf)] [[demo video](https://vimeo.com/519943741)]
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/ID-Contact-IRMA-meetup.pdf)]
[[demo video](https://vimeo.com/519943741)]
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=DqiHoqWpi5c)]
4. 15:05 Marc De Jong (BZK), "Ontwikkelingen Digitale Overheid"
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=lLodiKAWSPc)]
5. 15:20 Pauze
6. 15:30 Ineke van Gelder en Mike Alders (Team Digitale Identiteit
Amsterdam), "Updates onderzoeken & next steps met IRMA in
Amsterdam"
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/MijnAmsterdam-en-filmpje.pdf)] [[video](https://www.youtube.com/watch?v=iuGt-5UnNZs)]
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/MijnAmsterdam-en-filmpje.pdf)] [[video](https://www.youtube.com/watch?v=iuGt-5UnNZs)] [[video](https://www.youtube.com/watch?v=WyMgVToU5Cw)]
7. 15:50 Bernard van Gastel (Radboud Universiteit), "Locaal stemmen
met IRMA"
met IRMA" [[video](https://www.youtube.com/watch?v=cVFFoMNr8Vk)]
8. 16:10 Koen de Jonge (Procolix), "IRMA-meet"
8. 16:10 Koen de Jonge (Procolix), "IRMA-meet"
9. 16:25 Patrick Terranea (Zynyo), "IRMA-authenticatie voor
9. 16:25 Patrick Terranea (Zynyo), "IRMA-authenticatie voor
document ondertekening"
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=7LyLsoIR1CE)]
10. 16:40 Sietse Ringers (SIDN), "Updates IRMA ontwikkelingen"
[[slides](../meeting-slides/slides-5-3-21/State-of-the-IRMA.pdf)]
[[video](https://www.youtube.com/watch?v=PDACEbWLXVY)]
11. 16:55 Afsluiting
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment