Commit 6363ad3a authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

publicatie B&R toegevoegd

parent 31a7df1d
......@@ -14,6 +14,11 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* Artikel <em>IRMA: de nieuwe wereldwijde internetstandaard voor
authenticatie?</em>, in [Burgerzaken en
Recht](https://nvvb.nl/nl/communicatie/burgerzaken-recht/), 13
dec. 2018. [[locale copie](../pdf/B-en-R-13-12-18.pdf)].
* Artikel <em>IRMA is echt anders. Privacy-vriendelijk alternatief
voor DigiD</em> in magazine [Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/), 7 dec. 2018. [[locale
copie](../pdf/binnenlands-bestuur-7-12-2018.pdf)].
......
......@@ -56,6 +56,9 @@ The foundation welcomes collaboration with others to get IRMA up and
running. Pilots are now being prepared with the help of a number of
other parties, among which:
* [SIDN](https://www.sidn.nl/?language_id=2) for extending usage and
improving availability of IRMA, also in the long run.
* The [Radboud University](https://www.ru.nl/english/), for (strong)
authentication of student and employees and for digital signing of,
e.g., examination grades.
......
......@@ -53,6 +53,9 @@ De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te
krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met
verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
* [SIDN](https://sidn.nl) voor verbetering van het gebruik en
de beschikbaarheid van IRMA, ook voor de lange termijn.
* de [Radboud Universiteit](https://www.ru.nl), voor (sterke)
authenticatie van studenten en medewerkers en digitale
ondertekening van bijv. tentamenuitslagen;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment