Commit 6363ad3a authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

publicatie B&R toegevoegd

parent 31a7df1d
...@@ -14,6 +14,11 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs, ...@@ -14,6 +14,11 @@ Deze pagina bevat (links naar) persartikelen, opinies, blogs,
etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele etc. over IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Voor actuele
informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy). informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
* Artikel <em>IRMA: de nieuwe wereldwijde internetstandaard voor
authenticatie?</em>, in [Burgerzaken en
Recht](https://nvvb.nl/nl/communicatie/burgerzaken-recht/), 13
dec. 2018. [[locale copie](../pdf/B-en-R-13-12-18.pdf)].
* Artikel <em>IRMA is echt anders. Privacy-vriendelijk alternatief * Artikel <em>IRMA is echt anders. Privacy-vriendelijk alternatief
voor DigiD</em> in magazine [Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/), 7 dec. 2018. [[locale voor DigiD</em> in magazine [Binnenlands Bestuur](https://www.binnenlandsbestuur.nl/), 7 dec. 2018. [[locale
copie](../pdf/binnenlands-bestuur-7-12-2018.pdf)]. copie](../pdf/binnenlands-bestuur-7-12-2018.pdf)].
......
...@@ -56,6 +56,9 @@ The foundation welcomes collaboration with others to get IRMA up and ...@@ -56,6 +56,9 @@ The foundation welcomes collaboration with others to get IRMA up and
running. Pilots are now being prepared with the help of a number of running. Pilots are now being prepared with the help of a number of
other parties, among which: other parties, among which:
* [SIDN](https://www.sidn.nl/?language_id=2) for extending usage and
improving availability of IRMA, also in the long run.
* The [Radboud University](https://www.ru.nl/english/), for (strong) * The [Radboud University](https://www.ru.nl/english/), for (strong)
authentication of student and employees and for digital signing of, authentication of student and employees and for digital signing of,
e.g., examination grades. e.g., examination grades.
......
...@@ -53,6 +53,9 @@ De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te ...@@ -53,6 +53,9 @@ De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te
krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met
verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder: verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
* [SIDN](https://sidn.nl) voor verbetering van het gebruik en
de beschikbaarheid van IRMA, ook voor de lange termijn.
* de [Radboud Universiteit](https://www.ru.nl), voor (sterke) * de [Radboud Universiteit](https://www.ru.nl), voor (sterke)
authenticatie van studenten en medewerkers en digitale authenticatie van studenten en medewerkers en digitale
ondertekening van bijv. tentamenuitslagen; ondertekening van bijv. tentamenuitslagen;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment