Commit 6ad76ef3 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

twitter link aanvulling bij opinies

parent 73dec84a
......@@ -11,7 +11,9 @@ translations:
---
Deze pagina bevat (links naar) opinies, meningen, blogs, etc. over
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde.
IRMA, in omgekeerde chronologische volgorde. Actuele informatie is
beschikbaar via IRMA's [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy)
account.
* Een
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/143823/nijmegen-test-identificatieapp-irma-die-privacy-waarborgt.html)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment